Takip Et

MERA MEVZUATINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

“ Mera mevzuatındaki aksayan yönler ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”

3. Milli Tarım Şurası Mera Yönetimi Komisyonunun bu alandaki görüşleri:

• 4342 sayılı Mera Kanunu’nda cezai müeyyide bulunmamaktadır. Mera Kanunu’na bu konuda hükümler eklenmelidir.

• Yaylak ve yayla tanımının ayrı ayrı kullanıldığı durumların (tapu kaydı vb.) sebep olduğu kavram kargaşasının sonlandırılması için terminolojide uyum sağlanmalıdır.

• Kamunun farklı kurumları adına kayıtlı veya tahsisli, tapudaki vasfı mera, yaylak, kışlak, otlak olan alanların dava açılmadan mera özel siciline tescili sağlanmalıdır.

• Islah amaçlı mera kiralamaları Devlet İhale Kanunu gereği en fazla 10 yıl süre ile yapılabilmektedir. Kanun ile yönetmelik arasında uyum sağlamak için yönetmelikte ifade edilen “25 yıl” süresine ilişkin ifadeler Kanun’a eklenmelidir.

• Kadastro Komisyonunca karara bağlanan taşınmaz ile ilgili tespit ve tahdit askısına itirazlar mera komisyonunda değerlendirilemeyeceğinden askıya çıkarılarak gereksiz vakit kaybedilmemesi için askıya çıkmanın sona erdirileceği düzenleme yapılmalıdır.

• İl mera komisyonu üyelerinin mevcut sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve konu uzmanlarından oluşacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

• Yatırımcıların izin talepleri en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

• Ülkemizde yayla arazileri mera, orman veya hazine arazisi envanterinde yer almaktadır. Buralardaki işgaller her zaman mevcut mevzuatlara göre çözülememektedir. Çözümü esnasında birden fazla kanunla karşılaşılmaktadır. Mevcut işgaller ile ilgili mevzuat yetersizliği vardır. Bu sorunlara köklü çözüm getirilmelidir.

• Islah amaçlı mera kiralamalarında hayvancılık maksatlı yapılara izin verilirken, tahsisli meralarda da geçici hayvan barınakları ve kolaylaştırıcı tesislere izin verilmelidir

• Otlatma yönetim planlanması ile ilgili mevzuatın uygulanabilir hale getirilmesine öncelik verilmelidir.

• Mera parselleri arasında geçiş koridorları olmadığı için otlatma planlarının uygulanmasında aksaklık yaşanmaktadır. Parçalı meralarda geçiş koridorları tesis edilmelidir.

• Farklı kurumların envanterine kayıtlı planlanan otlatma alanlarında koordinasyonundan sorumlu çatı/şemsiye kurumun olması gerekmektedir. Bu kurum otlatma takviminin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olmalıdır.

• Mera yönetimi/otlatma planları belirli meslek grupları tarafından değil daha geniş bir perspektifle ele alınarak yapılmalıdır.

• Mera bitki örtülerinin değişimi düzenli olarak izlenmelidir. Bu amaçla uzaktan algılama tekniklerinden etkin bir şekilde faydalanılmalıdır.

• Meradaki yem kalitesi takip edilerek (uzaktan algılama yöntemleri bu amaç için kullanılabilir) mera dönemi ek yemleme programları geliştirilmelidir.

• . Ülkemizdeki mera otlatma tarihleri esas alınarak doğumların toplulaştırılması teşvik edilmelidir. Merada yem kalitesi düşmeye başladığı dönemde ek yemleme gündeme alınmalıdır. Mera dönemi sonunda semirtme programı etkin bir şekilde uygulanarak kesim yapılıp et şoklanmalıdır. Bu sayede kış beslenmesinde ciddi bir ot tasarrufu sağlanmış olacak ve maliyetler ciddi şekilde düşecektir.

• Mera hayvancılığında yapılacak olan yeniliklerin benimsetilmesi amacıyla yetiştiricilere ilave teşvikler ihdas edilmelidir.

• Sürü yöneticileri (çoban) kayıt altına alınmalıdır. Mesleki eğitim verilerek başarılı olanlara sürü yöneticisi sertifikası verilmelidir. Sertifikasız sürü yöneticisi istihdamına izin verilmemelidir. Sürü yöneticilerinin mesleki eğitim, istihdam, statü ve sosyal hakları konusunda mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 4. Farklı ekolojideki meralar için otlatmada kullanılacak uygun hayvan türleri belirlenmelidir. Bu amaçla aynı tür içinde de uygun hayvan ırkı geliştirme çalışmalarına önem verilmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.