Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-62

Türk tarımının gelişimi ve hükümetlerin tarıma yaklaşımında en önemli etkenlerden birisi kalkınma planları olmuştur.

Kalkınma planlarının hazırlanmasında en önemli gerekçe ise ülkenin mevcut durumunu içeren göstergelerdir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren önemli tarımsal ve ekonomik gelişmeler sağlanmış ise de yeterli görülmemektedir.

“Büyük kütleler çok kötü şartlar içinde ve uygarlık araçlarından yoksun olarak yaşamaktadır. Okuma yaşında bulunan ve bu yaşı aşmış çocukların yüzde 60’ı okuma-yazma bilmemektedir. Köylerin yüzde 53’ü, kasabaların yüzde 55’i içme suyundan yoksun veya yeteri kadar içme suyu bulamayacak durumdadır. Nüfusun yüzde 69’u elektrikten faydalanamamaktadır. Doğan her 1000 çocuktan 165’i bir yıl içinde ölmektedir. Nüfusun yüzde 2,5’u veremlidir. Buna karşılık 4 bin kişiye bir doktor düşmektedir. Şehir konutlarının yüzde 30'u oturulamayacak durumdadır. En büyük üç şehirdeki nüfusun yüzde 30’u tek odalı evlerde yaşamaktadır. Gecekondularda yaşayan insan sayısı 1,2 milyondur.”

İKTİSADİ HAYAT DÜZENE GİRDİ

Planlama dönemleri; Birinci Beş Yıllık Plan ile başlamıştır. (1963 - 1967) Planın amaç ve yürütülmesi ile ilgili esaslar ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir.

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:, 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe konması ve Bütünlüğünün Korunması hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nde görüşülüp 21 Kasım 1962 tarihinde onaylanmış ve 3 Aralık 1962 tarihli ve 11272 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

2. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Resmi Gazete'de yayımından itibaren, planın uygulama vasıtası olan yıllık programlar özel sektör ile kamu iktisadi teşebbüsleri için 1 Ocak 1963 tarihinden itibaren; umumi bütçeye bağlı devlet daire ve müesseseleri ile belediyeler ve özel idareler için de 1 Mart 1963 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Birinci Beş Yıllık Plan'ın yürürlüğe konmasıyla memleketimiz yeni bir iktisadi hayat düzenine girmiştir. Bu düzen, idarenin, iş adamlarımızın ve halkımızın geniş, anlayış ve işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir.

İdare, planın başarıyla uygulanması için düzenleme, yol gösterme denetleme ile ilgili çalışmalarını açık, kararlı ve devamlı olarak yürütmekle görevlidir.

ÖZEL TEŞEBBÜSE DESTEK

Kamu yatırımlarının planda öngörülen ölçülerde ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi, ilgili bütün devlet daire, teşekkül ve müesseseleri ile mahalli idarelerin ödevidir.

Özel teşebbüsün, planda gösterilen yatırım tahminlerinin altına düşmemeye gayret etmesi beklenir. Özel teşebbüsün bu yoldaki gayretleri idarece plana göre bütün imkânlarla desteklenecektir.

Planlı düzende başarının yalnız iktisadi ve sosyal kalkınmamızın başarısı değil, ayni zamanda demokrasimizin de bir zaferi olacağına inanıyorum. Bu inancım idarecileri, iş ve sanayi adamları, işçileri üniversite üyeleri ve öğretmenleriyle bütün Türk Milletinin demokrasi ve hürriyet içinde kalkınma azmine dayanmaktadır. (1)

(1):DPT, KALKINMA PLANI (BİRİNCİ BEŞ YIL) 1963 — 1967,1963. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.