Takip Et

ÜZÜMCÜ AÇISINDAN BAĞCILIĞIN SORUNLARI

Türk üzümcülüğünün en önemli sorunları girdi tutarları ve pazarlama sorunlarıdır.

 

Ülkemizde bağ parselllerinin küçük olması girdi maliyetlerini artıran bir unsurdur. Ege bölgesinde bağcılık işletmelerinin büyük çoğunluğu mülk arazisidir savı ile uyum halindedir. Ayrıca ortalama bağ parça sayısı yönüyle ele alındığında, Alaşehir’de ortalama parça sayısı 2.9; Buldan’da 2.7 olarak tespit edilmiştir.

 

Yapılan bir araştırmada örnekleme verecek olursak Manisa ilinde Alaşehir ilçesinde işletme başına bağ alanı 21.4 da; Denizli ilinde Buldan’da bu oran 16.4 da olarak saptanmıştır. Arazi mülkiyeti şekli yönüyle incelendiğinde, Alaşehir’de % 90’ı; Buldan’da ise % 85’i mülk olup, sırasıyla % 10 ve % 15’i ortakçıdır. Görüldüğü gibi her iki ilçede de arazinin büyük bir çoğunluğu çiftçinin kendisine ait olup, ortaklık yöntemi oldukça düşüktür.

 

Girdileri ele aldığımızda gübre,zirai ilaç,toprak işleme,işçilik ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Son yıllarda işçilik ücretlerinin ortalama% 25-30 artması üzümcüler için önemli bir yüktür.

 

Son yıllarda fiyatı mevsimine odaklı olarak % 200’lere varan bir oranda artan gübre fiyatları da sorun haline gemiştir. Gübrenin etkin bir şekilde kullanılabilmesi içinde toprak analiz sonuçlarının bilinmesi çok önemlidir. Bu amaçla Çizelge 3 incelendiğinde Alaşehir’de toprak analizi yaptırma oranı % 60.4; Buldan’da % 93.3 olarak tespit edilmiştir. Özerin (9), Işın ve Özerin (8) Ege Bölgesinde toprak tahlili yaptıran ve buna göre gübre kullanan üretici oranını % 25 civarında belirlemişlerdir. Bulguların daha yüksek oranda çıkması, araştırma bölgesinin daha lokal olması yanında, bölge çiftçilerinin bu konudaki bilgi ve becerilerini arttırmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak bu oranların yeterli olduğu söylenemez.

 

Sulamada kullanılan elektrik ayrı bir girdi kalemi olup fiyatı hızla artanlar sınıfındandır. Sulanmasının zorunlu olan her iki bölgede de sulama, kış ve yaz sulaması olmak üzere iki dönemde yapılmaktadır. Kış döneminde sulamanın faydalı olduğunu söyleyen ve sulama yapanlar Alaşehir’de % 71.6; Buldan’da ise % 44.1 olarak belirlenmiştir. Yaz dönemlerinde sulama yapan çiftçilerin oranı her iki bölgede % 90’nın üzerindedir. Sulama sıklığı açısından ele alındığında 3-5 kez sulama yapanların oranı Alaşehir’de % 71.3; Buldan’da ise % 51.6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Buldan ilçesinde 5-6 kez sulama yapanların oranının % 33.4 olarak tespit edilmesi dikkat çekicidir.

 

Kaliteli üzüm yetiştiriciliğinin temelinde, zamanında ve uygun dozda ilaçlama uygulamaları yer almaktadır. Bu amaçla, araştırma bölgelerinde yapılan ilaçlama sayısı, hormon kullanımı ve sarartıcı kullanılma durumundadır.Üretim sezonunda hemen hemen üreticilerinin yarısının (% 45) Alaşehir’de 8-10; Buldan’da 5-7 kez ilaçlama yaptığı belirlenmiştir. Hormon olarak bilinen preparatların kullanılma oranları, Alaşehir’de % 85.3, Buldan’da % 96.6; üzümün rengini sarartmak amacıyla kükürt ağırlıklı preparatların (sarartıcı) kullanılma oranı Alaşehir’de % 38.3, Buldan’da % 55 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla aşırı ve bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaç ve hormonların, son yıllarda bu bölgelerden ihraç edilen sofralık üzüm sevkini olumsuz yönde etkilediği ve bu konuda çiftçilerin yönlendirilmeye muhtaç olduğu saptanmıştır.

 

Bağcıların üzüm yetiştirme amacı ele alındığında ise Alaşehir’de bağcıların çoğunluğunun üzümü kurutmalık (% 51.5), Buldan’da ise sofralık (% 85) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Verim açısından incelendiğinde, Buldan’da dekara ortalama yaş üzüm verimi 3200 kg, Alaşehir’de 3700 kg olarak saptanmıştır. Ancak üretilen yaş üzüm kalitesi açısından TSE 101 (2)’e göre standart dışı verim Buldan’da % 20, Alaşehir’de ise % 40 civarındadır. Bu durum bağcıların sofralık üzüm yetiştiriciliğinde yetersiz bilgi ve beceriye sahip olduğunun göstergesidir. Buldan ilçesinin ekolojik faktörleri nedeniyle Alaşehir ilçesine göre erkenci olarak piyasaya üzüm sunmakta olduğu araştırıcılar tarafından ifade edilmiştir.

 

Kaynak:H.Çoban,S.Kara,İ.Kısmalı, Alaşehir Ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.