Takip Et

5403 SAYILI YASADA MİRAS HUKUKU DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR-1

Tarım arazilerinin miras yolu ile devri ile ilgili uygulamalar ile ilgili yasa ve düzenlemeler hakkında üreticilerimiz hala yeterli bilgi sahibi değildirler.

Bu bakımdan uygulamaların daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

“Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik’in “dördüncü maddesi uyarınca ekonomik bütünlük, mülkiyeti aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal üretim faaliyetine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olmasıdır.

Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasında sözü edilen türde bir bütünlüğün bulunup bulunmadığı, yine Yönetmelik’in yedinci maddesindeki kıstaslara göre, tarım il veya ilçe müdürlüklerince belirlenmektedir.”

“Buna göre öncelikle, malikin arazilerinin toplam yüzölçümü, örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde ise on dekarın altında ise, söz konusu araziler arasında ekonomik bütünlüğün bulunmadığı kabul edilmektedir.”

“Toplam yüzölçümü örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarımarazilerinde on dekarın üzerinde olan tarım arazileri bakımından ise öncelikle bu arazilerin birbirlerine sınırdaş olup olmadıkları dikkate alınır. Eğer araziler sınırdaş iseler, her durumda aralarında ekonomik bütünlüğün bulunduğu kabul edilmektedir.”

“Buna karşılık araziler sınırdaş değil iseler, bu defa söz konusu arazilerin aralarında ne kadar mesafe olduğu önem kazanır.

Aralarındaki mesafe 10 kilometreden az olan araziler arasında ekonomik bütünlüğün bulunduğu, bu mesafenin 10 kilometreden fazla olduğu hâllerde ise söz konusu bütünlüğün bulunmadığı kabul edilmektedir.”

“Yönetmelik, aynı kişinin paylı mülkiyete tâbi bir veya birkaç tarımsal arazide paydaş olması durumunda ise ekonomik bütünlüğe ilişkin değerlendirmenin söz konusu kişinin arazideki payına karşılık gelen miktar dikkate alınarak yapılacağını öngörmektedir.”

Önemli bir nokta da çiftçiliği bırakma esnasında tarım arazilerinin devridir:

“Tarımsal faaliyetini tümüyle sona erdirmek amacıyla, ekonomik bütünlük oluşturan tüm arazilerinin mülkiyetini veya sahip olduğu payları birden fazla kimseye devretmesi mümkündür.

Ancak bunun için kural olarak, arazi malikinin, arazilerinin veya paylarının tamamını aynı anda ve yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan arazi maliklerine devretmesi gerekir.

Arazilerin veya payların tamamını devralmak üzere istekli hiç kimsenin bulunmaması durumunda ise malikin yazılı talebi üzerine Bakanlık, söz konusu malike ait arazilerin bir kısmının mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan maliklere devrine izin verebilir 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.