Takip Et

TARIMDA VERGİ UYGULAMALARI

• GVK’da belirtilen esaslara göre, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri. • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri, • Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, • Mevduat faizleri, • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, • Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları, • Yukarıda sayılan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirler,

KVK’nın 22/1. maddesine göre, dar mükellef kurumların işyeri veya daimi temsilcisi vasıtası ile elde ettikleri kurum kazançlarının tespitinde, aksine bir hüküm bulunmadıkça tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. KVK’nın 22/2. maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanunu’nun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak bu kazançların Türkiye’de yapılan ticari veya zirai faaliyet kapsamında elde edilmesi durumunda, kurum kazancı tam mükellefiyet esaslarına göre tespit edilir.

KVK’nın 24. maddesine göre, kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. Her mükellef, vergiye tabi kazancının tamamı için beyanname verir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu: MTVK istisnalar başlığını taşıyan 4 – a maddesi ile köy tüzel kişiliklerine39 ait olan araçları MTV’den istisna saymıştır. 1985 yılı ile 2009 yılı arasında kalan sürede çiftçilerin kullandıkları traktörler MTV’den istisna sayılmıştır. Ancak 2009 yılında kanunda yapılan düzenleme ile her türlü kara motorlu taşıtı vergiye tabi tutulmuştur. Bu durumda çiftçilerin sahip oldukları motorlu kara taşıtı sayılan traktörler MTV’ye tabi iken deniz taşımacılığı ve balıkçılık yapan çiftçilerin tekneleri MTV’den istisna sayılmıştır (MTVK m. 1).

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

ÖTVK yürürlüğe girmeden önce her türlü taşıt alımı üzerinden, Taşıt Alım Vergisi (TAV) tahsil edilmiştir. Taşıt Alım Vergisi, 2002 yılında kaldırılarak yerine ÖTV getirilmiştir. ÖTVK’ya göre, çiftçilerin satın alacakları traktörler ve diğer motorlu araçlar ÖTV’den istisna sayılarak vergi dışı bırakılmıştır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun:

AATUHK haczedilemeyecek mallar başlığını taşıyan 70/4. maddesi ile borçlunun çiftçi olması halinde, çiftçinin kendisi ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çiftlik hayvanları, taşıtları ve tarım aletlerinin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Banka ve Sigorta Muameleleri Kanunu

Gider Vergileri Kanunu, zirai sigortaların teşvik edilmesi amacı ile tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin sigorta işlemleri esnasında çiftçiler tarafından ödenen BSMV’yi kaldırmıştır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.