Takip Et

GÜNÜMÜZ TARIMSAL VERGİ UYGULAMALARI-2

EVK’nın 12. maddesi hükümlerine göre; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar emlak vergisine tabidir. Güngör (1997), arazi vergisinin kapsamına giren araziyi; sınırları dağ, ağaç, yol, çit gibi doğal ve yapay işaretlerle çevrilmiş bulunan yeryüzü parçası olarak tanımlamakta ve arazi içinde bulunan gölcükler, kaynaklar ve dikilen şeyler arazi sayılmaktadır, şeklinde tanımlamaktadır. EVK 13. madde hükmüne göre; arazi vergisini, arazinin sahibi, varsa yararlananlar, ikisi de yoksa araziye sahipmiş gibi tasarruf edenler öder. EVK’nın14. maddesi arazi vergisinden muaf olanları, 15. maddesi ise tarımla ilgili olan geçici muaflıkları ele almaktadır. EVK 15. madde hükümlerine göre:

• Özel kanunlara göre, devlet ormanları dışında insan emeği ile yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan araziler 50 yıl, • Üzerinde tarım yapılamayacak durumda bulunan bataklık, turbiyer33, çorak, makilik, çalılık, taşlık gibi arazilerin ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi halinde elde edilen araziler 10 yıl, • Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımdan gerekli şartlara sahip olan arazide yeniden fidanla dikim, aşılama ve yeniden yetiştirmek suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe meydana getirilmesi halinde bu tür araziler an az 2 en fazla 15 yıl,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca34, organize bölgeleri için edinildiği veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen araziler arazi vergisinden muaftırlar.

Arazi vergilerine, EVK’nın 16. maddesi ile belirli istisnalar getirilmiştir. Bu istisna, genel olmakla birlikte tarım kesimini de kapsamaktadır. Mükelleflerin, bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazilerinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 TL si arazi vergisinden istisnadır. EVK’nın 17. maddesi arazi vergisinin matrahını açıklamaktadır. Burada matrah, EVK’ya göre tespit olunan vergi değeridir. EVK’nın 18. maddesinde ise vergi oranlarını açıklanmaktadır. Anılan maddeye göre arazi vergisi oranları arazilerde % 0,1 ve arsalarda % 0,3’tür (428).

Katma Değer Vergisi: Türkiye’de KDV uygulamasına, 3065 sayılı kanun ile 1. 1. 1985 tarihinde başlanmıştır. KDVK 1. madde hükmünce; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidirler. Her türlü zirai mal ve hizmet teslimi ile ithalatı da KDV’ye tabidir. KDVK’nın 2. maddesi teslim kavramını açıklamaktadır. Bu maddeye göre teslim; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya alıcının adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerce gösterilen yere veya kişilere tevdii (bırakılması) teslim hükmündedir. Malın, alıcıya ya da onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeciye veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimi olarak sayılmıştır (429). 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.