Takip Et

19/20 EYLÜL 1899 BÜYÜK NAZİLLİ DEPREMİNİN DENİZLİ’YE ETKİLERİ

Denizli Yeni Cami basamağının kıble tarafına raptedilmiş olan bu kitabe, 1.00x0.69 m. Ölçülerinde olup 1899 depremini ve camiyi yıkışını ve yeniden inşasını anlatmaktadır. On iki satırlık metin, karşılıklı ikişer satır halinde düzenlenmiş olup, alçak kabartma tarzında, talîk hatla yazılmıştır (2207).

Okunuşu:

Kopdı arzdan sâl-ı esbakda acîb bir zelzele

Sarsılub düçar-ı dehşet oldı bunca kâinat

Kâmilen oldı o hengâmda bu ma’bet târ-mâr

Sandılar kopdı kıyamet cümle erbâb-ı hayât

Sahib-i hayr ü himem helvacı el-hac Ali Ağa

İhtizârında vasiyet eyledi hayli cihât

Ol vesâyâ cümlesinden bu musallâ-yı güzîn

Geldi meydân-ı vücûda vâkıfı ba’de-l vefât

Hayrını makbûl idüb indinde hallâk-ı kerîm

Faz ü lütfundan ana ihsan buyursun aliyyât

Dirki Feyzî nazm idüb tarihini setr-i Rahman

Bunda olsun ehl-i tevhîd nail-i fevz ü necât

Sene 1319

Kitabe günümüz Türkçesine şu şekilde aktarılabilir:

 

Geçen yıl acayip bir zelzele oldu

Bunca kâinat sarsılıp dehşete düştüler

Bu mabet o anda tamamen yerle bir oldu

Yaşayanların hepsi kıyamet koptu sandılar

Yardım ve hayır sahibi Helvacı Hacı Ali Ağa

Son demlerinde çok yol göstererek vasiyet eyledi

O vasiyete dayanarak bu güzel mabet

Vakfedenin ölümünden sonra meydana geldi

Kerim olan Allah, katında onun hayrını kabul edip

Ona fazilet ve lütfundan yücelikler ihsan etsin

Feyzî tarihini nazm ederek der ki:

Rahman’ın örtüsü mabette Müslümanlara kurtuluş olsun.

Yıl 1319 / 1901–02 (2208).

 

Dizelerden anlaşıldığına göre, depremle darmadağın olan caminin yeniden yapılmasına ait bir kitabedir. Satırların altına, rakamla 1319 H. / 1901–02 M. tarihi verilmiştir. Feyzî tarafından yazıldığı anlaşılan şiirin son satırı ebced hesabıyla 1318 H. / 1900–01 M. tarihini vermektedir. Buradaki tarih, depremin meydana geldiği yıl olarak kabul edilerek, caminin yapımına hemen başlandığı ve bir yıl sonra tamamlandığı sonucuna varılmaktadır (2209).

 

Bu manzumeye Ebced hesabıyla her ne kadar 1319 tarihini vermekte ise de 1901 ve ya 1902 yıllarında bölgede yaşayanlar üzerinde etki yapacak herhangi yüksek şiddette bir deprem olayı olmadığından kast edilen 1899 Nazilli depremidir. Depremin 1899 Eylül 20 sinde meydana gelmesi şair tarafından depremin tam zamanı ile ilgili fazlaca titizlik gösterilmemesi de normal karşılanmalıdır.

 

Feyzi adlı şairin burada bilerek yaptığı bir tarih kusuru gibi görünmekte ise de. Burada kastedilen “geçen yıl “bir takvim yılından çok rakama dayanmayan bir zaman genişliğini ve geçmişi ifade etmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.