Takip Et

2019 YILINDA TÜRK TARIMINA GENEL BAKIŞ-1 (11.KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE)

Kalkınma planları 1961 yılından beri uygulanmaktadır. Ekonominin plana bağlanması düşüncesi genel kabul görürken bu düşünce aynı zamanda 1961 Anayasasına da girmiş ve dört yıllık zaman dilimleri halinde uygulanmaktadır.

Kalkınma planları belli hedeflere ulaşmayı amaç edinmişlerdir.1961 yılından itibaren, miIIi gelirin yüksek ve istikrarlı bir hızda büyümesi, bölgesel kalkınma farklarının giderilmesi, sanayileşme modelinin tespiti, ekonomide verimliliğin yükseltilmesi, ödemeler bilançosu sorununun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, sağlıklı kentleşmenin sağlanması, Yeni istihdam imkânlarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılması, sosyal adalet ve gelir dağılımı eşitsizliği sorunlarının uygulanacak sosyal ve mali politikaların hayata geçirilmesi gibi ana hedefler belirlenmiştir.

Önceki kalkınma planlarının hedefleri arasında, 1963-1977 dönemini kapsayan ilk üç dönemde İthal İkameci Sanayileşme Politikası’nın yerleşmesi, temel altyapı yatırımlarının arttırılması, Nitelikli işgücü yetiştirilmesine ağırlık verilmesi, İstihdam sorununa çözümlenmesi,ödemeler bilançosunun sağlıklı bir yapıya kavuşması yer almaktadır.

Daha sonraki kalkınma planlarında ise,sanayinin sürükleyici sektör niteliğinin kazanması, ara mal üretimine önem verilmesi,dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması, kamu ağırlıklı sanayileşme stratejisi benimsenmesi,ekonomiye kamunun müdahalesinin en aza indirilmesi , altyapı ve konut yatımlarının artırılması,sosyal politikalara öncelik verilmesi,enflasyonun düşürülmesi,yapısal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması gibi konuların öne çıktığını görmekteyiz.

Kalkınma programları aynı zamanda hükümet ve yönetimlerin sektörler arasındaki öncelik ve tercihlerini de ortaya koymaktadır.

2019-2023 dönemini kapsayan 11.kalkınma planında ise sanayi sektörünün başat rol üstlenmesi, serbest piyasa ekonomisi uygulamasının güçlendirilerek sürdürülmesi, özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve sosyal sermaye artırılması, uluslararası doğrudan yatırımların özellikle sanayi sektörüne çekilmesi, hedeflenmektedir.

Bu planda tarım,91,97.sayfalar arasında sadece 6 sayfa olarak yer almıştır.Tarım ile ilgili olarak yıllardır hedeflenmiş,ancak bir türlü gerçekleşmemiş acil olan ve olmayan konular önem sırası belirtilmeden tekrar kaleme alınmıştır.

Ana hedefler arasında arazi toplulaştırmasında 0,3 milyon,sulamada 1 milyon,basınçlı sulama sisteminde yıllık 160 milyon hektar artış hedeflenmektedir.

Bunun yanında yağlı tohumlarda 1,38 milyon ton,tıbbi aromatik bitkilerde 550 bin ton,kırmızı et üretiminde 0,58 milyon ton,orman alanlarında ise % 1 artış öngörülmektedir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için güçlü bir bütçe ve kamu yatırımına ihtiyaç hissedilmektedir.

Ancak ilk büytçe dilimi olan 202 bütçesinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na ayrılan 30 milyar 228 milyon 178 bin lira ne bu hedefleri gerçekleştirmeye ne de 2023 vizyonuna uygundur. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.