Takip Et

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ POLİTİKALARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının hemen öncesinde 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresinde tarım ve tarım topraklarının korunması ile ilgili kararlar da mevcuttur.

 

İzmir İktisat Kongresinde tarımla ilgili olarak aşağıdaki kararlar alındı:

 

• Reji idare ve usulünün ilgası.

• Tütün ziraat ve ticareti serbest olup ihraç edilecek tütünlerin işlenmiş olması ve tütün rüsumunun müstehliklerden münasip surette istifası.

• Köylülere, çiftçilere ziraatin muhtelif şubelerini ameli olarak öğretecek surette yazılmış kitap ve mecmualar bastırılarak bedava dağıtılması.

• Umum iptidai ve tali mekteplerde müterakki memleketlerde olduğu gibi sanayi ve ziraatin de ameli olarak gösterilmesi.

• Her livada birbirine yakın olan köyler için kafi arazisi olan leyli birer iptidai mektebi açılması ve bu mekteplerde iptidai derslerle beraber ameli ve nazari basit ziraat dersleri gösterilmesi.

• -Her livanın büyüklüğüne göre birden ikiye kadar nazari olmaktan ziyade ameli ziraat tedrisatında bulunmak üzere münasip nahiyelerde nümune çiftliği mahiyetinde tali mektepler yapılması.

• Ali tahsil için bir ziraat mektebi kafi görülerek bu mektebin Anadolu’da tesis ve mektebin teessüsünden ve Halkalı’nın bilumum levazım-i tedrisiye ve demirbaş eşya ve sairesinin naklinden sonra Halkalı Halkalı Ziraat Mektebinin yeni mektebe nakli ve yeni tesis edilecek mektebin mevkiinin tayin edilmesi hususunun Hükumete bırakılması.

• -Köylerdeki iptidai mekteplerinin mutlaka beş dönümlük bir bahçesi ve iki ineklik fenni bir ahır ve kümesi, yeni usul bir arılığı ve muallimler için iki odalı bir evi olması ve arazinin bir kısmı sebze ve bir kısmı çiçek ve bir kısmı da fidancılığa tahsis edilerek muallimlerinin nezareti altında bizzat talebe tarafından idare edilerek masraf ve hasılatının köy muallimlerine ait olması ve bu suretle çocuklara ameli olarak çiftliğin öğretilmesi ve münevver zatın da köylerde yerleşmelerinin teşviki.

• Kışla ve askeri talimgahlarda ameli ziraat tedrisatı yapılması.

• Ahlaka mugayir olanları men edilmek şartıyla zirai, sınai, coğrafi, iktisadi ve sıhhi sinema filmleriyle köylülere lazım gelen faydalı malumatı vermek ve köylerin istatistiki malumatlarını zapt eylemek ve ameli konferanslar vermek üzere şimdilik her livada birer seyyar ziraat mektebi açılması.

 

 

1925’de Aşar vergisinin kaldırılması gerçekleşmiştir.

 

Kurulduğu dönemde ekonomisi çok büyük oranda tarıma dayalı olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde tarım topraklarının sadece tarımda kullanılması hususunda ilk çalışmalar, Tarım Bakanlığı’nın 1932 yılında “Eskişehir Kuru Ziraat Deneme İstasyonu” ’nu kurması ile başlamıştır.

 

“Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, toprak etüt ve haritalarının yapılması, toprak sınıflarının belirlenmesi, arazilerin kullanım kabiliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla, 27 Şubat 1960 tarihli ve 7457 sayılı Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu ile Tarım Bakanlığı’na bağlı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü kurulmuştur.”

 

“1966–1971 yılları arasında TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından, tüm ülke toprakları ve arazileri, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılarak yoklama düzeyinde temel toprak etütleri yapılarak haritalanmıştır.”

 

“2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kapatılmıştır. KHGM’nin kapatılması sonrasında, toprak haritaları ile ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin yer aldığı 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu yürürlüğe girmiştir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.