Takip Et

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ -5

Genç Çiftçi Projesi kontrollü bir proje olduğundan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerince safahatları denetlenmektedir. Bunun içinde aşağıdaki esaslar belirenmiştir.

 

Hibe desteği ödeme talebi

1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin olarak iş ve işlemleri:

a) Genç çiftçiler, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş alım satım belgesi, fatura ve mal teslim tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha halinde,

b) Kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer belgeleri ve Ziraat Bankası hesap numarasını ödeme talepleri ile birlikte dilekçe ekinde İl/ilçe müdürlüğüne bizzat teslim eder.

2 ) Genç çiftçi tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikler proje yürütme birimince raporlanır ve ödeme talebi iade edilir. Genç çiftçi belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilirler.

3) Genç çiftçiler, en geç hibe sözleşmesinde belirtilen satın alım süresini bitimini takiben beş iş günü sonunda alımlarla ilgili ödeme belgelerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

4) Alım satım belgesi, fatura ve mal teslim tutanağı tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonraki tarih olmalıdır. Fatura tarihinin bu hibe sözleşmesinden önce olması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

5) Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alıp kontrollerini yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde yerinde tespit yaparak tespit tutanağını düzenler.

6) Hibe ödemesine ilişkin gerçekleşme ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmalleri ve İl Müdürlüğü tarafından iki nüsha halinde düzenlenen ödemeye esas hibe proje sahibi listesi en geç her ayın 25’ ine kadar imzalı ve mühürlü olmak üzere bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir ve diğer nüshası İl Müdürlüğünde saklanır.

7) Ödemeye esas genç çiftçi listesi icmal tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığına iletilir.

8) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri Aralık ayının ilk yedi günü içerisinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan bankaya yazı ile bildirir.

9) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

Hibe desteği ödemeleri :

1) Hibe ödemesi; proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.

2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

3) İmzalanan hibe sözleşmesi ve hayvan alım sözleşmesi takibinde genç çiftçiden istenilen belgelerin İl/İlçe Müdürlüğüne tesliminden sonra hazırlanan ön ödeme icmali çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplam bedeli muvafakat üzerine TİGEM’ e ön ödeme olarak yapılır.

a) Hibe sözleşmesi ve TİGEM ile genç çiftçi arasında hayvan alım sözleşmesi aynı anda imzalanır ve ekleri düzenlenir.

b) İl/İlçe proje yürütme birimi ön ödeme icmallerini en geç beş iş günü sonunda Genel Müdürlüğe gönderir.

c) Genel Müdürlük, genç çiftçi adına yapılacak ön ödemeleri mevcut bütçe dahilinde en kısa zamanda T.C. Ziraat Bankasına gönderir.

d) Genç çiftçinin muvafakati ve hayvan alım sözleşmesi gereği T.C. Ziraat Bankası tarafından ön ödemenin TİGEM in hesabına aktarılması sağlanır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.