Dr. Öğretim Üyesi Ali GÜREŞ

Spor kültürünün oluşmasında yerel yönetimlerin rolü

4 Nisan 2015, Cumartesi

     

Kültür, toplumun, sosyal miras ve geleneklerini, yaşama biçimini, ideallerini, değerlerini ve davranışlarını, çevreye uyum biçimini, geniş anlamda eğitim biçimini yansıtır. Öğrenilen ve yeni kuşaklara aktarılan davranış örüntüleri ya da kalıplarıdır. Toplum eğitiminin amaçlarından birisi de o toplumun kültürel birikimini sürdürmektir. Bunun yolu da bireyi eğitmekten geçer. İnsan yeteneklerini genleri ile sürdürür. Kültürün ise böyle bir şansı yoktur. Kültür, bir yaşam biçimi ve yorum aracıdır. Diğer bir yaklaşımla kültür, düşünsel, yaşamsal davranış ve değerler bütünü olarak nitelendirilmesidir. Kültür, toplumun davranış, biliş ve duyuş kalıplarının bütünüdür. İnsan, içinde yaşadığı toplumdan aldığı kültürle beslenip yetişir ve farklılaşır. Eğitim süreci evrensel olmasına rağmen toplumlar kendilerine uygun insanı, kendilerine özgü eğitim süreci ve sahip oldukları kültür içeriği ile yetiştirirler. Eğitim tanımlarının ortak özelliği, eğitimin bir süreç olması ve kişinin önceki durumdan daha yeterli hale gelme yani değişme sürecidir. Eğitimin amacı ve aracı insandır, kaynağını felsefeden, geçerliğini bilimden, değerini toplumdan alır. Kısaca; öğrenme, yaşam ve deneyimler yolu ile kişinin davranışlarına yönelen değişim eylemidir. Diğer bir anlatımla kültür ve eğitim bir bütündür. Kültür, insanlık tarihinin, ilkel yaşamdan uygar topluluğa erişmesine ışık tutan ortak mirasıdır. Böylece eğitim, toplum kültürü açısından önem kazanır. Toplumlar kültürlerini sürdürme sorumluluğunu göz ardı edemez. Gençliğin eğitim yönelimleri ise şansa bırakılamaz.

 

Spor Kavramı: DPT Özel ihtisas komisyonu Spor'u; “Yenme, muktedir olma gibi insan güdüsünün tatminini amaç edinen belirli kurallar içinde yapılan rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici fiziki, zihni ve ruhi faaliyetler..” olarak tanımlamıştır. Spor, Saldırganlığın bir tamponudur. “İnsanın doğasında bulunan saldırganlığın, sağlıklı barışçı bir emniyet supabı, saldırganlık güdüsünü denetim altına alan uygun bir ‘dostça rekabet ortamı, savaşın da barışçı ikamesidir.” (Lorenzden)

Spor bireyin ruh ve beden sağlığı içindir. “Kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, onun topluma uyumunu sağlayan, günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini masseden bir araçtır”. Spor savaşa hazırlamak içindir (para-militer). “Yurt sever, hiyerarşik ve otoriter bir devlet eli ile ulusal birliği örgütleyen bir eğitim aracı” (Jahn 1910dan Fişek 85). “Sporun gerçek işlevinin gençleri savaşa hazırlamak” (Eisenhower), yaklaşımlarıyla spor para-militer bir eğitim aracı olarak nitelendirilmiştir.

“Spor kitlelerin afyonudur” yaklaşımı. Bu yaklaşım sporu “kitleleri uyutma aracı” olarak göstermekte ve aşırı(fanatik) milliyetçiliğin üstü örtülü görünümü olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşımı Franconun Bernabeau stadı için “Bana 150 bin kişilik bir uyku tulumu yapın” sözü ile desteklenmektedir. Ayrıca Portekizli Antonio Salazarın “40 yıl süre ile fiesta (şölen), fadima (örgütlü din) ve futbol ile yönettim” diyen sözleri bu yaklaşımın kanıtı olarak gösterilmektedir. Fişek’e göre sporun en kısa tanımı “İnsanların var olabilmek için doğa ile giriştikleri ölüm-kalım mücadelesinin barışcı benzetimi”dir. Bir diğer tanım da ise spor “Oyunla yarışmayı birleştiren, bedensel yetenekleri ödüllendiren, üst düzeyde oyun, mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için sürekli ve yoğun çabayı gerekli kılan bir uğraşı” olarak ifade edilmektedir. Spor yapmanın asıl amacı, sağlığı korumak, genç ve dinç kalmak, aynı zamanda kişisel yeteneği geliştirerek belirli yarışmalarda fert ve grup olarak üstünlük sağlamaktır. Bir etkinliğin spor olabilmesi için oyun, mücadele, yoğun beden çalışması gereklidir. Spor ancak eğitim konusu olduğu takdirde kültürden sayılır.

Spor Sadece “Skor” mu? Biz mi “Skor Bağımlısıyız?

•Spor Kültürü, yukarıdaki tabloda görülen tüm değerleri geliştirme fırsatına sahip bir “eğitilmişliği” gerçekleştirebilir.

•Spor insanın yaşama biçiminin parçası olan bir süreçtir. Bir davranış biçimidir;

•Fiziksel uygunluk ve becerileri içeren Psikomotor davranışları,

•Bilgi, anlayış, uygulama, analiz, sentez, algılama, değerlendirme gibi bilişsel becerileri,

•Değerler geliştirme, toplumsallaşma, kabullenme, bireyler arası ilişki, başkalarını dinleme, adil olma v.b duyuşsal tutum ve davranışları içeren bir yaşama biçimidir.

Yerel yönetimler için Spor önemli bir hizmet fırsatı mı?

Yerel yerleşimlerde hareket mekanları, yaşam planlamasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

•Ülkemizde yerel yönetimlerin kontrolünde hareket mekânsız çarpık yerleşim kültürü olarak gelişmektedir.

•Bu bağlamda kent kültürü ve spor kültürü çelişmektedir.

•Yerel yönetimlerimizin “konfor”u hareketsiz yaşama biçimi olarak görmekten vazgeçmeye yöneltecek, kültür hizmet fırsatları bulunmaktadır.

Uyuşturucudan teröre uzanan tehlikeler dikkate alındığında herkesin doğal hakkı olan spor yapma konusunda yerel yönetimlerimiz çok önemli fırsatlara sahip olduğu görülebilir.

•Yerel yönetimler insanın hareket hakkını bir yaşama hakkı olarak ele alıp, halka bir spor hizmeti verme anlayışını yeniden keşfedebilir.

•Halkın Gönüllülük (İmece) potansiyellerinden yararlanarak kendi çocuklarına, gençlerine yetişkinlerine ve yaşlılarına fazla ekonomik yüke girmeden spor yaptırma fırsatını kullanabilir.

•Yörede halkın ve kulüplerin yararlanacağı spor tesislerinin planlı olarak halkın ihtiyacını karşılayacak biçimde sağlayabilir.

•Tüm üyelerine spor yapma zorunluluğu getiren “örnek kulüpleri destekleyebilir ve özendirebilir. Yerel yönetimler, halka hizmet için oluşturdukları resmi birimler içine bütçesi, personeli ve tesisleri ile “Spor Hizmetleri” için de bir birim kurabilir mi?

•Yerel yönetimlerde insan yerleşiminin toplu yerleşim alanları(siteler) kişi başına düşecek çağdaş spor alanını ayırma ve yapma zorunluluğu ya da değerlerini geliştirme fırsatını kullanabilir mi?

•Özel ya da resmi açılacak tüm yöre okullarına açık ve kapalı spor mekânları yaptırılması zorunluluğunu ruhsata bağlayarak kullanabilir mi?

•Sporda başarı gösteren kulüp ve kuruluşları, yetenekli sporcu yetiştirme ve spor yapan üye sayısına göre ödüllendirebilir mi?

•Eski 1580 sayılı yasanın 2.faslı ve 15. Maddesinin 33. Fıkrasında belirtilen: “Geliri ne olursa olsun bütün belediyelerin spor sahaları için yer ayırmak” 54. Fıkrasında ise “stadyumlar yapmak, yaptırmak ve işletmek” Spor ve kültürünün geliştirilmesi için nasıl bir fırsattı?

•Bu bağlamda “mevzuat hazretleri” bu fırsatları kullanmaya engel midir? Varsa engeller aşılası engeller midir yoksa sığınılan can simitleri midir?

Ayrılan kaynaklar yerel yönetimin birkaç kişisinden oluşan bir takımı yerine halka adil dağılımını gerçekleştirmek üzere yaygın spora yönlendirme fırsatı kullanılabilir mi? Sağlıklı Kentler Birliğinin Önündeki Fırsat; Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 14 maddelik amaçları kentin insan sağlığına yönelik hizmetlerini vurguluyor. Acaba “insan varlığının ve koruyucu sağlığının temeli olan “hareket” fırsatları sağlıklı kentler birliğinin bir sloganı olamaz mı?

İncelediğimiz kadarı ile Ottowa Şartı;

1. “Sağlığı Geliştirme, insanları sağlıkları üzerinde kontrol gücüne sahip olma ve sağlıklarını geliştirmeye muktedir kılma sürecidir.

2. Tam olarak fiziksel, akli ve sosyal anlamda iyi olma durumunu sağlayabilmek için, birey veya grup, isteklerinin farkında olabilmeli, isteklerini tanımlayabilmeli, çevreyi değiştirebilmeli ve çevreyle uyum sağlayabilmelidir.

3. Sağlık, sonuç olarak, günlük hayatın kaynağıdır, hayatın hedefi değildir.

4. Sağlık, fiziksel kapasiteler olduğu kadar, sosyal ve kişisel kaynakları da vurgulayan pozitif bir kavramdır.

5. Sonuç olarak, sağlığı geliştirme, yalnızca sağlık sektörüne ait bir sorumluluk değildir aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzlarından gönence doğru ilerlemekte olan bir süreçtir.” Olduğunu vurgulamaktadır.

Sağlığı geliştirme ile ilgili bölümde de; “Sağlık hizmetlerinin ötesinde bir konuma sahip olan sağlığı geliştirme, tüm sektörlerde ve tüm seviyelerde politika üreticilerini, kararlarının yarattığı sağlık sonuçlarının farkında olmaya ve sağlık için sorumluluklarını kabul etmeye yönlendirerek, sağlığı gündemde tutmaktadır.” denilmektedir. Bu bağlamda sağlıklı kentler birliğimizin önünde önemli bir fırsat var. O da koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemlisi ve WHO’nun 2005 yılını Beden Eğitimi ve Spor Yılı olarak ilan etmesinden hareketle, “hareket ve sporu” bir slogan haline getirerek, gerek Avrupa gerekse dünya platformlarında yeni bir slogana imza atmak.

Kaynak: Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı.27-28 Nisan 2006 Eskişehir.Spor Yapan insan Atilla ErdemliYazarın Tüm Yazıları
EGZERSİZİN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINA ETKİSİ
Egzersiz Esnasında Sıvı Kaybının Etkileri Nelerdir?
EGZERSİZ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
KADINLAR NASIL EGZERSİZ YAPMALIDIR?
KORONAVİRÜS VE EGZERSİZ
Vertigo Hastaları Nasıl Egzersizler Yapmalı?
Basit Egzersizlerle Sağlığınızı Koruyun
Jamaika Atletizm Sırları
Okul ve Egzersiz
Fibromiyalji ve Egzersiz
ALİ GÜREŞ KÖŞE
Genç kalmanın sırrı; aerobik egzersiz
Mahalli idareler sağlıklı yaşamın neresinde?
Rahatlatan egzersizler
Haydi zumbaya
Astım ve Bronşit Hastalarına Egzersiz Önerileri
Nabızla egzersiz
Ali Güreş köşe yazısı
Karın Sıkıştırma Egzersizleri
Egzersizle yaşlanma geciktirilebilir mi?
Kalp hastalıkları ve egzersiz
Egzersiz Yap Sivilcelerden Kurtul
Egzersiz ve romatizma
Cilt Güzelliğiniz İçin Egzersiz Yapın
Egzersiz ve beyin sağlığı
Egzersiz ve Bel Fıtığı
Koşu ve Yürüyüş İçin Öneriler
Çocuklarda fiziksel aktivite
Kegel Egzersizleri
Egzersiz ve Depresyon
Egzersizle Omuz Çökmesi ve Ağrısından Kurtulun
Karın Yağları ve Egzersiz
Egzersiz Yapmak Adet Dönemini Geciktirir mi?
Anemi ve Egzersiz
Her derde deva
Bacaklar için egzersiz
Egzersiz ve Oruç
Kadın ve egzersiz
Doğru Kardio Egzersizleri
Kalça kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri
Hangisi faydalı? Koşu mu yoksa yürüyüş yapmak mı?
Egzersiz ve Romatizma
Egzersiz yap selülitten kurtul
Egzersiz hangi saatlerde yapılmalıdır?
Okul ve spor
Kabızlık ve Egzersiz
Spor kültürünün oluşmasında yerel yönetimlerin rolü
Tansiyon Hastaları Nasıl Egzersiz Yapmalı
Kilo Almak İstiyorsan Egzersiz Yap
Yerel Yönetimlerin egzersiz politikaları var mı?
Solunum Sistemimiz ve Egzersiz
Yerel Yönetimler Spor Aktivitelerini Desteklemeli
Egzersiz ve sigaranın etkileri
Egzersizin bulaşıcı hastalıklar üzerindeki etkisi
Spor Bilinci Yaratmak
Egzersizin Cinsel Sorunlar Üzerine Etkisi
Karaciğer Yağlanması ve Egzersiz
Egzersiz ve Doğru Nefes Alma
Egzersizin Testosteron ve Kas Gelişimine Etkisi
Kalp Sağlığınız İçin Dans Edin Lütfen!
Egzersiz Sırasında Kan Şekerinin Düşmesi
Göğüste Kireçlenmeye Karşı Egzersiz
Boyun ve Sırt Ağrıları İçin Pilates
Bayanlarda Ağırlık Çalışmasının Önemi
Esneme Egzersizlerinin Önemi
Tantra Egzersizleri ve Cinsel Performans
Egzersiz ve serotonin (Mutluluk)
Vücut Geliştirme ve Ergojenik Yardımcılar
Egzersiz yaparken sıvı kullanımı
Rahatlama egzersizleri
Düzenli Egzersiz Kalbinizi Nasıl Etkiler?
Hareketsiz yaşamın riskleri
Çocuklarda egzersiz ve hareket eğitimi
Sağlığınız için basit hareketler
Romatizma hastaları egzersiz yapabilir mi?
Düztabanlık ve ayak ağrıları için egzersizler
Farklı Zeminde Koşmalıyız
Regl döneminde uygun egzersiz
Çağın hareketsizlik sorunu var
Egzersizin stres üzerindeki etkisi
Yavaş Tempolu Aerobik Egzersiz Gençleştiriyor
Ülseratif kolitli olan hastalar egzersiz yapabilir mi?
Egzersiz yapmak kolesterolü düşürür mü?
Bayanlarda kol arkası sarkmalarını önleyici egzersizler
Egzersizin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi
Beliniz için egzersiz dönemi
Egzersizin beyin sağlığı üzerindeki etkisi
Topuklu ayakkabıların yarattığı hasar
Egzersiz göğüs sarkmalarını engelliyor mu?
Kasık fıtığı için egzersiz önerileri
Parkinson hastaları egzersiz yapabilir mi?
Egzersizin migren üzerindeki etkisi
Yaşlılık döneminde egzersiz ve riskleri
Vücut geliştirirken yaptığımız hatalar
Egzersiz Yapmak Gribe Yakalanmayı Azaltıyor mu?
Egzersizle sırt ve bel ağrılarından kurtulun
Bayanlarda kalça sıkıştırma egzersizleri
Egzersizin Psikolojik Etkileri
Hamilelikte Egzersizin Bebeğin Beyin Gelişimine Etkisi
Çocuğunuzun Kalbi Egzersize Ne Kadar Hazır?
Karın kaslarına yönelik egzersiz önerilerimiz
Zayıflama Uğruna Sağlığınızdan Olmayın
Farklı Ortamlarda Egzersiz ve Yükselti
Egzersizin Selülit Üzerine Etkisi
Egzersiz krampları
Yoğun Egzersizin Hormonlara Etkisi
Kas geliştiren ilaçların zararları
Duruş Bozukluğu İçin Egzersiz Önerileri
Egzersiz bunamanın ilacıdır
Vitaminler egzersizin etkisini azaltıyor mu?
Egzersizin beyin üzerine etkisi
Bebeklere egzersiz yaptırılır mı?
Soğuk havalarda egzersiz yaparken dikkat
Cumhuriyet Döneminde Spor ve Atatürk
Egzersiz yapmak gençleştirir mi?
Bayan Sporcuların Kabusu: Regl Döneminde Performans düşer mi?
Fiziksel aktivite yapma alışkanlığı edinme
Zencilerin performans üstünlüğü genetik mi?
Pilates yapmak zayıflatıyor mu?
Olimpiyatları neden kaybettik?
Egzersiz Kaliteli Yaşamın İlacıdır
Egzersizin Kas Hastalığına Etkisi
Egzersizde Ergojenik Destek Nedir?
Kalbinizi Egzersiz Yaparak Koruyun
Ankilozan spondilit Hastaları Ne Tür Egzersizler Yapmalı?
Oruçlu iken egzersiz yapılır mı?
Hamilelikte egzersiz yapılır mı?
Sıcakta fiziksel aktivite yapmak.
Regl Döneminde Egzersiz Yapılır Mı?
Lenf Ödemde Egzersiz Yapmak
Bayanlar için Yağlarından Kurtulma Önerileri
Çocuklarda Denge Gelişimi
Yaz Spor Okulları
Fiziksel Aktivite Esnasında Yapılan Yanlışlar
Göbek yağlarından kurtulmanın şifresi
Gençlik ve Spor Bayramı ile Ulusal Spor Politikası
Fiziksel aktivite beyin hücrelerini yeniliyor
Fiziksel aktivite ve zihinsel gelişim
Bırakın çocuklar oynasın
Muhteşem Tibet’in Beşlisi Nedir?
Ergenlik dönemde neden fiziksel aktivite yapılmalıdır?
Fiziksel aktivitenin osteoporoz üzerine etkisi
Hangi Egzersizler Büyüme Hormonunu Tetikler?
Fiziksel aktivite meme kanseri riskini azaltır mı?
Çalışma hayatında fiziksel aktivite
Yağlardan kurtulmak için şifreler
Aktivitenin psikolojik etkileri
Hangi fiziksel aktivite hangi hastalığa iyi geliyor?
Fiziksel aktivitenin iskelet sistemi üzerine etkileri nelerdir?
Egzersiz yapılan zemin ve kullanılan ayakkabı nasıl olmalıdır?
Çocuklar için hangi fiziksel aktiviteler boy uzatır?
Neden Sporcular Doping Kullanma İhtiyacı Duyarlar? Zararları Nelerdir?
Sporcular neden aniden ölüyor?
Müsabakalardan önce sporcular cinsel ilişkide bulunmalı mı?
Vücut Geliştirmede Kullanılan İlaçların Metabolizma Üzerine Olumsuz Etkileri
Yorgunluğa karşı fiziksel aktivite iyi gelir mi?