Dr. Öğretim Üyesi Ali GÜREŞ

Gençlik ve Spor Bayramı ile Ulusal Spor Politikası

17 Mayıs 2013, Cuma

     

Bu haftaki yazımı Gençlik ve Spor Bayramı üzerine yazmak istedim. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geldiği gündür. Ulusal bayram günümüzdür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. Bugün aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızdır. Spor; beden eğitimidir. Spor; bedeni geliştirir ve sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapanlar hayatta daha başarılı olurlar. İyi bir sporcu sağlam bedenli, becerikli ve başarılı bir insandır, içki, sigara kumar gibi alışkanlıkları yoktur. Spor kötü alışkanlıkların edinilmesine fırsat vermez. İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda izci örgütleri vardır. İlkokullardaki bu örgüte küçük izci denir ve izcilik, öğrencileri yaşamın güçlüklerine alıştırır. İzcilerin özel giysileri, çantaları, mataraları, ipleri ve çakıları vardır. Beden eğitimi öğretmenleri izcilere yürüyüşler yaptırır. İzciler için yaz aylarında ormanda, yaylada, göl ve deniz kıyısında izci kampları kurulur. Bu kamplarda izciler yaşamın güçlüklerine alışırlar. 19 Mayıs’ta yurdumuzun her yerinde izciler, öğrenciler ve gençler spor gösterileri yaparlar. 19 Mayıs; 1981 yılından başlayarak "Atatürk’ü Anma Günü" olarak da kutlanmaya başlandı. Atatürk bir söyleşi sırasında: "Ben 19 Mayıs’ta doğdum" demiştir. 19 Mayıs bir yandan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı öte yandan ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk’ün doğum yıl dönümü olarak törenlerle kutlanır. 

Yeni kurulan Spor Bakanlığınca öne sürülen ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde Türkiye’nin büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, uluslararası alanda artan etkinliği ve dinamik genç nüfusuyla daha büyük, daha müreffeh ve daha güçlü bir devlet ve toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğu ifade edilmiştir. Gençlerin ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir. Dinamik genç nüfusun varlığı, insanı merkeze alan çok boyutlu kalkınma hamlesinin süreklilik kazanmasında Türkiye adına büyük bir fırsat ve zenginliktir. Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimim desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle spor; sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis edilmesinde, sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Türkiye genelinde spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının arttırılması, olimpiyat ruhunun toplumda yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek elit sporcu haline gelmelerinin sağlanması için daha fazla çaba harcanmalıdır. Gençlik ve spor alanında ortak bir anlayış, geniş görüşlülük, politika ve hedeflere ulaşma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların hizmet ve faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlama amacıyla, gençlik ve spor alanında ulusal düzeyde bir kılavuz olacak Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi hazırlanmıştır.

ULUSAL SPOR POLİTİKASI BELGESİ
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, gençlik ve sporla ilgili tüm paydaşlara program, proje ve uygulamalarda yol gösterici olacaktır. Bu belge paralelinde atılacak adımlar bugünün ve geleceğin bedenen, ruhen ve fikren güçlü nesillerini yetiştirmeye önemli katkılarda bulunacaktır.

Yasal Dayanak; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinde yer alır. "Gençleri ve sporu doğrudan veya dolaylı etkileyen politika ve faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi en geç dört yıllık dönemler itibarıyla gözden geçirilerek güncellenir. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin güncellenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları ile sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler dikkate alınır" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Yöntem; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, gençlikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve özellikle gençlerin görüş ve önerileri doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir yöntemle hazırlanmıştır. Bu amaçla; yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı çalıştaylar düzenlenmiş, II. Gençlik Şûrası gerçekleştirilmiş, spor çalıştayları ve olimpiyat sonrası değerlendirme toplantıları düzenlenmiş, yazılı görüşler alınmış, internet üzerinden herkesin görüş ve önerilerinin alındığı ortamlar oluşturulmuştur. Politika Belgesinde gençlik ve spor politikalarının ve bu politikalara ulaşmadaki hedeflerin belirlenmesinde mantıksal çerçeve analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde paydaş, sorun ve hedef analizleri yapılmıştır.

Paydaş Analizi: Etkili ve uygulanabilir gençlik ve spor politikalarının oluşturulabilmesi için ilk olarak, bu politikaların kimler için üretileceği ve kimlerle yürütüleceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Gençlik ve sporla ilgili konular, birçok kurum ve kuruluşun birlikte çalışması gereken konulardandır. Bu amaçla öncelikle yapılan analizlerle gençlik ve spor alanındaki paydaşlar belirlenmiştir. Bu çalışma sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ve spor toplulukları, federasyonlar, özel sektör kuruluşları, medya ve bizzat gençlerin kendileri gençlik ve spor politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli paydaşlar olarak ortaya çıkmıştır.

Gençlik ve spor politikalarının belirlenmesi amacıyla öncelikle bu alandaki sorunların tespit edilmesi gerekmektedir. Politika belgesinin oluşturulma sürecinde 549 kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve kişiye resmi yazıyla gençlik ve spor politikalarının oluşturulmasında yapabilecekleri katkılar ile görüş ve önerileri sorulmuş, gelen yanıtlar sistematik olarak irdelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından politika belgesinin dayanağını oluşturmak amacıyla gençlik çalıştayları düzenlenmiştir. Toplam 17 gençlik çalıştayında; gençler, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, her düzeyden eğitimciler ve gençlikle ilgilenen diğer kurumlardan toplam 8.000 kişi bir araya gelmiş ve sorunları dile getirmişlerdir. Gençlik çalıştayları sonrası Ankara'da 450 gencin katılımıyla II. Gençlik Şûrası yapılmış. Şûranın sonuç bildirgesi 15.000 gencin katılımıyla açıklanmıştır. Çalıştaylara ve Şûraya 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa'da yaşayan Türklerden gençlik temsilcileri katılmıştır. Ayrıca Bursa ve Ankara'da iki adet geniş katılımlı spor çalıştayı düzenlenmiş ve 2008 yılında gerçekleştirilmiş olan Spor Şûrası çalışmalarından sorun analizinde istifade edilmiştir. Londra 2012 Olimpiyat Oyunları sonrasında sporcular, antrenörler, spor medyası mensupları, akademisyenler, spor federasyonları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili diğer paydaşlarla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu toplantılar, çalıştaylar ve şûralarda gençlik ve sporla ilgili sorunlar ile çözüm önerileri, politika ve hedefler tartışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görüş ve düşünceler ile elde edilen veriler politika belgesinin oluşturulmasına temel teşkil etmiştir. Politika belgesi oluşturma sürecinde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sayfasından herkese görüşlerini bildirme imkânı tanınmıştır. İnternet üzerinden ulaştırılmış olan 300 farklı görüş de faydalanılan diğer kaynaklar arasında bulunmaktadır.

Hedef Analizi: Gençlerin ve sporun sorunları ile bu sorunların çözümünde paydaşların belirlenmesinin ardından, sorunların çözümüne ilişkin gençlik ve spor politikaları ve hedefler belirlenmiştir.

Yazımı Atatürk'ün spor ile ilgili sözleriyle bitirmek istiyorum; “Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için Beden Eğitimi sağlamaktır.” “Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.”
İyi bayramlar dilerim.Yazarın Tüm Yazıları
EGZERSİZİN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINA ETKİSİ
Egzersiz Esnasında Sıvı Kaybının Etkileri Nelerdir?
EGZERSİZ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
KADINLAR NASIL EGZERSİZ YAPMALIDIR?
KORONAVİRÜS VE EGZERSİZ
Vertigo Hastaları Nasıl Egzersizler Yapmalı?
Basit Egzersizlerle Sağlığınızı Koruyun
Jamaika Atletizm Sırları
Okul ve Egzersiz
Fibromiyalji ve Egzersiz
ALİ GÜREŞ KÖŞE
Genç kalmanın sırrı; aerobik egzersiz
Mahalli idareler sağlıklı yaşamın neresinde?
Rahatlatan egzersizler
Haydi zumbaya
Astım ve Bronşit Hastalarına Egzersiz Önerileri
Nabızla egzersiz
Ali Güreş köşe yazısı
Karın Sıkıştırma Egzersizleri
Egzersizle yaşlanma geciktirilebilir mi?
Kalp hastalıkları ve egzersiz
Egzersiz Yap Sivilcelerden Kurtul
Egzersiz ve romatizma
Cilt Güzelliğiniz İçin Egzersiz Yapın
Egzersiz ve beyin sağlığı
Egzersiz ve Bel Fıtığı
Koşu ve Yürüyüş İçin Öneriler
Çocuklarda fiziksel aktivite
Kegel Egzersizleri
Egzersiz ve Depresyon
Egzersizle Omuz Çökmesi ve Ağrısından Kurtulun
Karın Yağları ve Egzersiz
Egzersiz Yapmak Adet Dönemini Geciktirir mi?
Anemi ve Egzersiz
Her derde deva
Bacaklar için egzersiz
Egzersiz ve Oruç
Kadın ve egzersiz
Doğru Kardio Egzersizleri
Kalça kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri
Hangisi faydalı? Koşu mu yoksa yürüyüş yapmak mı?
Egzersiz ve Romatizma
Egzersiz yap selülitten kurtul
Egzersiz hangi saatlerde yapılmalıdır?
Okul ve spor
Kabızlık ve Egzersiz
Spor kültürünün oluşmasında yerel yönetimlerin rolü
Tansiyon Hastaları Nasıl Egzersiz Yapmalı
Kilo Almak İstiyorsan Egzersiz Yap
Yerel Yönetimlerin egzersiz politikaları var mı?
Solunum Sistemimiz ve Egzersiz
Yerel Yönetimler Spor Aktivitelerini Desteklemeli
Egzersiz ve sigaranın etkileri
Egzersizin bulaşıcı hastalıklar üzerindeki etkisi
Spor Bilinci Yaratmak
Egzersizin Cinsel Sorunlar Üzerine Etkisi
Karaciğer Yağlanması ve Egzersiz
Egzersiz ve Doğru Nefes Alma
Egzersizin Testosteron ve Kas Gelişimine Etkisi
Kalp Sağlığınız İçin Dans Edin Lütfen!
Egzersiz Sırasında Kan Şekerinin Düşmesi
Göğüste Kireçlenmeye Karşı Egzersiz
Boyun ve Sırt Ağrıları İçin Pilates
Bayanlarda Ağırlık Çalışmasının Önemi
Esneme Egzersizlerinin Önemi
Tantra Egzersizleri ve Cinsel Performans
Egzersiz ve serotonin (Mutluluk)
Vücut Geliştirme ve Ergojenik Yardımcılar
Egzersiz yaparken sıvı kullanımı
Rahatlama egzersizleri
Düzenli Egzersiz Kalbinizi Nasıl Etkiler?
Hareketsiz yaşamın riskleri
Çocuklarda egzersiz ve hareket eğitimi
Sağlığınız için basit hareketler
Romatizma hastaları egzersiz yapabilir mi?
Düztabanlık ve ayak ağrıları için egzersizler
Farklı Zeminde Koşmalıyız
Regl döneminde uygun egzersiz
Çağın hareketsizlik sorunu var
Egzersizin stres üzerindeki etkisi
Yavaş Tempolu Aerobik Egzersiz Gençleştiriyor
Ülseratif kolitli olan hastalar egzersiz yapabilir mi?
Egzersiz yapmak kolesterolü düşürür mü?
Bayanlarda kol arkası sarkmalarını önleyici egzersizler
Egzersizin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi
Beliniz için egzersiz dönemi
Egzersizin beyin sağlığı üzerindeki etkisi
Topuklu ayakkabıların yarattığı hasar
Egzersiz göğüs sarkmalarını engelliyor mu?
Kasık fıtığı için egzersiz önerileri
Parkinson hastaları egzersiz yapabilir mi?
Egzersizin migren üzerindeki etkisi
Yaşlılık döneminde egzersiz ve riskleri
Vücut geliştirirken yaptığımız hatalar
Egzersiz Yapmak Gribe Yakalanmayı Azaltıyor mu?
Egzersizle sırt ve bel ağrılarından kurtulun
Bayanlarda kalça sıkıştırma egzersizleri
Egzersizin Psikolojik Etkileri
Hamilelikte Egzersizin Bebeğin Beyin Gelişimine Etkisi
Çocuğunuzun Kalbi Egzersize Ne Kadar Hazır?
Karın kaslarına yönelik egzersiz önerilerimiz
Zayıflama Uğruna Sağlığınızdan Olmayın
Farklı Ortamlarda Egzersiz ve Yükselti
Egzersizin Selülit Üzerine Etkisi
Egzersiz krampları
Yoğun Egzersizin Hormonlara Etkisi
Kas geliştiren ilaçların zararları
Duruş Bozukluğu İçin Egzersiz Önerileri
Egzersiz bunamanın ilacıdır
Vitaminler egzersizin etkisini azaltıyor mu?
Egzersizin beyin üzerine etkisi
Bebeklere egzersiz yaptırılır mı?
Soğuk havalarda egzersiz yaparken dikkat
Cumhuriyet Döneminde Spor ve Atatürk
Egzersiz yapmak gençleştirir mi?
Bayan Sporcuların Kabusu: Regl Döneminde Performans düşer mi?
Fiziksel aktivite yapma alışkanlığı edinme
Zencilerin performans üstünlüğü genetik mi?
Pilates yapmak zayıflatıyor mu?
Olimpiyatları neden kaybettik?
Egzersiz Kaliteli Yaşamın İlacıdır
Egzersizin Kas Hastalığına Etkisi
Egzersizde Ergojenik Destek Nedir?
Kalbinizi Egzersiz Yaparak Koruyun
Ankilozan spondilit Hastaları Ne Tür Egzersizler Yapmalı?
Oruçlu iken egzersiz yapılır mı?
Hamilelikte egzersiz yapılır mı?
Sıcakta fiziksel aktivite yapmak.
Regl Döneminde Egzersiz Yapılır Mı?
Lenf Ödemde Egzersiz Yapmak
Bayanlar için Yağlarından Kurtulma Önerileri
Çocuklarda Denge Gelişimi
Yaz Spor Okulları
Fiziksel Aktivite Esnasında Yapılan Yanlışlar
Göbek yağlarından kurtulmanın şifresi
Gençlik ve Spor Bayramı ile Ulusal Spor Politikası
Fiziksel aktivite beyin hücrelerini yeniliyor
Fiziksel aktivite ve zihinsel gelişim
Bırakın çocuklar oynasın
Muhteşem Tibet’in Beşlisi Nedir?
Ergenlik dönemde neden fiziksel aktivite yapılmalıdır?
Fiziksel aktivitenin osteoporoz üzerine etkisi
Hangi Egzersizler Büyüme Hormonunu Tetikler?
Fiziksel aktivite meme kanseri riskini azaltır mı?
Çalışma hayatında fiziksel aktivite
Yağlardan kurtulmak için şifreler
Aktivitenin psikolojik etkileri
Hangi fiziksel aktivite hangi hastalığa iyi geliyor?
Fiziksel aktivitenin iskelet sistemi üzerine etkileri nelerdir?
Egzersiz yapılan zemin ve kullanılan ayakkabı nasıl olmalıdır?
Çocuklar için hangi fiziksel aktiviteler boy uzatır?
Neden Sporcular Doping Kullanma İhtiyacı Duyarlar? Zararları Nelerdir?
Sporcular neden aniden ölüyor?
Müsabakalardan önce sporcular cinsel ilişkide bulunmalı mı?
Vücut Geliştirmede Kullanılan İlaçların Metabolizma Üzerine Olumsuz Etkileri
Yorgunluğa karşı fiziksel aktivite iyi gelir mi?