Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

     

KAMU YÖNETİMİ (TM-2)

Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.

Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bölümlerinden biridir. "Kamu Yönetimi" bölümlerinde başta "Devlet İdaresi" olmak üzere "Anayasa Hukuku", "Türk Siyasal Yaşamı", ''Toplumbilim'', ''İktisat'' gibi dersler de verilmektedir. Kamu Yönetimi bölümünün öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı olanlarda hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.

Kamu Yönetimi devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında ihtiyaç duyulan, özellikle kaymakam, idari hakim, uzman ve denetim elemanı ihtiyacının karşılanmasında önemli işlevi bulunan bir disiplindir.

Aday Özellikleri

Kamu Yönetimi okumak isteyenlerin, sosyal bilimler konularıyla ilgili ve bu alanlarda başarılı, politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konulara meraklı, iletişim becerileri yüksek, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı olan, insan davranışlarını analiz edebilme konusunda etkili ve sağlam bir mantığa sahip, inandırma gücü yüksek kişiler olmaları beklenir.

Kamu Yönetimi Ana Dalı değişik alt dallardan oluşmaktadır:

• Yönetim Bilimleri

• Hukuk Bilimleri

• Siyaset ve Sosyal Bilimler

• Kentleşme ve Çevre Sorunları

Görevler

• Çalıştıkları birimin faaliyetlerini ve hedeflerini prosedüre ve kurallara uygun şekilde belirler,

• Kurumun geçmişteki faaliyetlerine ilişkin raporları ve dosyaları inceler,

• Kurum içindeki ilişkileri düzenler ve ekip halinde çalışılan işlerde organizasyonu ve kişiler arası koordinasyonu sağlar,

• Hiyerarşik ilişkilerden dolayı alt kadrolarını denetler, üst kadrolarına karşı yaptığı işlemlerden dolayı sorumludur ve rapor verir,

• Birimin kısa ve uzun dönemli hedefleri doğrultusunda çalışma programı yapar ve çalışmaları raporlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Kamu Yöneticileri, özellikle merkezi yönetimin (Bakanlıklar ve bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşları) ve her düzeydeki yerel yönetimlerin değişik birimlerinde kamu görevlisi olarak çalışmakta ve idari yargıda görev almaktadırlar. Ayrıca özel sektör kuruluşlarının genel yönetiminde, araştırma ve geliştirme birimlerinde istihdam edilebilmekte, finans kurumlarında, bankalar ve medya kuruluşları gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadırlar. Giderek daha fazla kamu yöneticisi demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev almakta, bunların uluslararası projelerini koordine etmektedirler. Kamu yöneticileri yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali, kaymakam, yargıç, diplomat, müsteşar, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebilmektedirler.

2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre;

Marmara Üniversitesi 64.000 sıralama ve 355,908 puan ile sıralamanın başında yer alırken Bayburt Üniversitesi 330.000 sıralama ve 252.501 puan ile sıralamanın sonunda yer almaktadır.

SİYASET BİLİMİ (TM-2)

Toplumların siyasi yapılarını, toplum-devlet etkileşimini, farklı devlet ve yönetim biçimlerini kuramsal ve çözümleyici yöntemlerle ele alan Siyaset Bilimi, en köklü bilim dallarından biridir. Siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir ve bu nedenle de kendi toplumumuzu ve diğer toplumları anlamamıza katkıda bulunur.

Siyaset Bilimi Ana Dalı’nın amacı, günümüz dünyasında küreselleşmenin gereklerine uyum sağlayabilecek, uluslararası düzeyde kabul gören bir siyaset bilimi formasyonuna sahip nitelikli siyaset bilimcileri yetiştirmektir.

Görevler

• Siyaset ve siyasi olaylar üzerine yorum ve eleştiri yapar,

• Seçimler, kanun hazırlama süreci, siyasi gruplar ve siyasi davranışlarla ilgili araştırma yapar,

• Bireylerin ve toplumların siyaset yoluyla nasıl etkilendiğini inceler,

• Devlet daireleri ve bakanlıklar için politik belgeler hazırlar,

• Siyasi konularda hükümet yetkililerine, siyasi gruplara, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere danışmanlık yapar,

• Büyükelçiliklerle ve diğer devletlerin yetkilileriyle irtibat kurar,

• Siyaset teorilerini geliştirmek için tarihsel belgeleri ve niteliksel kaynakları kullanır,

• Siyasi, ekonomik ve sosyal trendlere ilişkin tahminlerde bulunur,

• Araştırma sonuçlarını kamuoyunda ya da ilgili mercilere gönderir,

• Seçim sonuçlarını ve kamuoyu araştırmalarını analiz eder, yorumlar; bulgular ışığında öneriler sunar,

• Politikaları ve programları değerlendirerek hükümete, kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Siyaset bilimciler, yurtiçinde ve yurtdışında, kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev yapmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, basın-yayın kuruluşlarında, finans kurumlarında, ulusal/uluslararası şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmakta, araştırmacılık ve danışmanlık yapmaktadırlar.

2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre;

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) Bölümü 1.860 sıralama ve 466,971 puan

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi 6.530 sıralama ve 436,300 puan

Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng) 20.900 sıralama ve 402,729 puan ile öğrenci almıştır.

Son sıralamada yer alan Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 313.000 sıralama ve 256,201 puan ile öğrenci almıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası ilişkiler, küresel ve bölgesel düzeyde politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, uluslararası sistemin yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini (uluslararası anlaşmazlıklar ve işbirlikleri dahil) araştıran bir bilim dalıdır.

Disiplinler arası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat (uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji, sosyal çalışma, kriminoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Uluslararası İlişkiler Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

• Uluslararası Politika

• Karşılaştırmalı Siyaset

• Türk Dış Siyaseti

• Siyaset Felsefesi

Uluslararası İlişkiler Ana Dalı’nın amacı, uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası politik ekonomi alanları, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgilere sahip, güncel konu ve sorunları takip ederek çözüm üreten nitelikli uluslararası ilişkiler uzmanları yetiştirmektir.

Görevler

• Çalıştıkları birimlerde ülke çıkarını korumak amacıyla görev yapar,

• Hükümetin belirlediği kurallar ve esaslar dahilinde dış politikayı uygular,

• Diğer devletlerle olan ilişkileri yürütür,

• İhracat için bağlantılar sağlar ve ticari heyetler organize eder,

• Diğer ülkelerle antlaşmalar ve müzakereler yapar,

• Diğer ülkelerin yerel makamlarıyla iletişim kurar,

• Siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili çalışmalar yürütür ve rapor hazırlar,

• Dış ticaret politikası geliştirmeye yardımcı olur,

• Uluslararası konularda diğer devlet daireleri için bilgi ve tavsiyelerde bulunur,

• Diğer devletlerin diplomatları ve kuruluşlarıyla çeşitli konularda görüşmeler yapar,

• Yurtdışında ülke vatandaşlarının çıkarlarını korur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Uluslararası ilişkiler uzmanları, devlet kademelerinde ya da bankalar, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde akademik kurumlarda ve uluslararası kurumlarda çalışma imkânları bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler uzmanları, başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türk Hava Yolları (THY) gibi ulusal, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Miletler (BM), IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadırlar. Uluslararası ilişkiler uzmanları ayrıca, çeşitli yerli ve yabancı bankalar, dış ticaret ve denetleme firmaları, uluslararası şirketler, borsa aracı kurumları gibi özel sektör kuruluşlarında ve medya sektöründe de çalışma imkânına sahip olabilmektedir.

2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre;

Galatasaray Üniversitesi 4.150 sıralama ve 447,771 puan ile sıralamanın başında yer alırken Ortadoğu Teknik Üniversitesi (İng) 15.300 sıralama ve 412,401 puan ile ikinci sırada, Ankara Üniversitesi 41.500 sıralama ve 376,326 puan ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sıralamanın sonunda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi 301.000 sıralama ve 258,914 puan ile öğrenci almıştır.

www.parlakbirgelecek.com. , www.osym.gov.tr , www.wikipedia.org,Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar