Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

     

Hukuk kelimesi; Arapça "hak" kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur (Haklar). İnsan ilişkilerinin düzen-lenmesini amaçlar.

Kamu hukuku, devletin organlarının oluşumunu, yetki ve görevlerini, kişilerin bu organlar karşısındaki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kurallardan oluşur. Özel hukuk ise kişiler arasındaki hak ve yükümlülük ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur.

HUKUK DALLARI

Özel hukuk davalarında amaç, kişilerin mülkiyet ve öteki haklarını korumak, haksız yere uğranılan zararları gidermektir. Özel hukuk olayları, şikâyetçinin başvurusu üzerine mahkemelere gelir.

Ceza hukuku davalarında ise amaç, suç işleyen kişiyi cezalandırmak ve böylece başkalarının suç işlemesini de önlemektir. Mahkemeler bu durumda hapis ya da para cezası uygular. Bazı durumlarda kişisel başvuru gerekli olmakla beraber ceza hukuku olayları devlet görevlileri ve savcılar tarafından kamu adına mahkeme önüne getirilir.

Anayasa hukuku; devletin kuruluşunu, organlarını, bunlar arasındaki ilişkileri, devlet ve birey arasındaki karşılıklı hak ve ödevleri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.

İdare hukuku; idarenin işleyişinden, yöneticiler ile yönetilenlerin ilişkilerinden kaynaklanan sorunları ele alır. Bu alanda idare mahkemeleri ve Danıştay görev yapar.

Uluslararası hukuk; devletler arasındaki ya da bunlarla uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri düzenleyen geleneksel ve yazılı kurallar ile antlaşmalardan oluşur. Zorlayıcı yaptırım gücünün zayıflığı nedeniyle öbür hukuk dallarından farklıdır.

AVUKAT

Hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalete uygun olarak çözüm-lenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamayı amaç edinmiş ve yargının kurucu unsurlarından olan ba-ğımsız savunmayı serbestçe temsil eden, kamu hizmeti niteliğinde bir serbest mesleği yapan kişidir.

Avukat yalnızca kişilerin hukuksal işleriyle uğraşmaz; devletin, kurumların, kuruluşların hukuksal işleriyle de uğraşır. Serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. Vasiyetname, sözleşme, hukuksal belgeler dü-zenlemek de avukatın uzmanlık alanına girer.

SAVCI

Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davala-rında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlileridir.

Savcı olabilmek için, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.

HAKİM (YARGIÇ)

Hakim, yargıç olarak da bilinir, mahkemelerde uyuşmazlıkları çözerek adaleti gerçekleştirmekle görevli ki-şidir. Hakimler iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları in-celeyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir.

Adli Yargı Hakimi olabilmek için hukuk fakültelerini, İdari Yargı Hakimi olabilmek için hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki-leri, Maliye bölümlerinden birini bitirmek ve Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Not : İİBF mezunu İdari Yargı Hakimi kontenjanı sınırlıdır.

HUKUK MEZUNLARI NE YAPABİLİR

1. Avukat : Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık.

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2011 rakamlarına göre Türkiye’de 74.000 avukat bulunmaktadır. Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim.

2. Hakim : Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hakim alımı yapmaktadır. Türkiye’de 24.10.2011 itibariyle 7.604 hakim görev yapmaktadır.

3. Savcı : Türkiye’de 24.10.2011 itibariyle 4.443 Cumhuriyet savcısı görev yapmaktadır.

4. Akademisyen : Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uy-gun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir.

5. Noter : Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu madde 7’de öngörülen staj ko-şullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi bir yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır.

6. İcra Müdürü : Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabi-lirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belir-lenir.

7. Bakanlıklarda Uzman, Müfettiş : Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkanı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.

8. Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği : Banka ve finans kurumları, bün-yelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolar-da çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.

9. Kaymakamlık : Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alan-ların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da tercih edilmektedir. Bunun için KPSS A Grubu sınavından ba-şarılı olmak ön koşuldur.

Türkiye’deki ilk 5 Hukuk fakültesi ve sıralaması :

Galatasaray Üniversitesi / 64

Koç Üniversitesi (Burslu) / 125

Bilkent Üniversitesi (Burslu) / 150

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) / 212

Yeditepe Üniversitesi (Burslu) / 724

Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) / 750

Ankara Üniversitesi 14. Sırada 4650 sıralama ile öğrenci almıştır

Devlet üniversitelerinde Hukuk Fakültesine yerleşmek için ilk 29.900 lerde yer almak gerekmektedir. Türki-ye’de Vakıf Üniversitelerini (Ücretli) tercih edecek öğrencilerin ilk 140.000 de olmaları gerekmektedir.

Kaynaklar : http://www.turkhukuksitesi.com/ , http://www.hukuksokagi.com/, www.parlakbirgelecek.comYazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar