Takip Et

SORULARLA SGK BORÇ YAPILANDIRILMASI (1)

Değerli okurlarım,bildiğiniz üzere 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve son müracaat tarihi olarak 31/07/2018 olarak belirtilmiştir.Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06/06/2018 tarihli ve 2018-19 sayılı Genelge yayımlanmış olup, Genelgede belirtilen hususlar ile ilgili oluşturulan soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır.

SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI SİGORTALI VE İŞVERENLERE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAMAKTADIR.

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılar geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına Yİ-ÜFE (Yurt içi üretici fiyat endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenler; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlulara uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇ TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ NELERDİR.

• 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendinde belirtilen sigortaları çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, ‘b’ bendi kapsamında sigortalı olan ve ‘c’ bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin bu kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

• 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• İlgili Kanunları gereğince SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

• İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacakları

Yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında (esnaflık yapılması durumunda) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edildiğinden bu kapsamda borcu bulunan sigortalıların müracaatına gerek olmadan sosyal güvenlik destek primi borçları terkin edilecektir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ NEDİR ?

4/a Sigortalıları için: İşverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

4/b Sigortalıları için: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru Zamanı: Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 31/7/2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırma Başvurularının Posta Yoluyla Yapılması Durumunda Başvuru Hangi Tarih İtibariyle Yapılmış Sayılacaktır?

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

BAŞVURUDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR NELERDİR ?

• Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/8/2018 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.

• Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçlan için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepler geçerli kabul edilecektir.

• Kuruma borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepleri kabul edilecektir.

• Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması halinde bu talebi kabul edilecektir. (Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

• Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi kabul edilecektir.

• Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde (31/7/2018' e kadar bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2018 tarihine kadar 31/3/2018 tarihi ve öncesi döneme ilişkin mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu için 31/8/2018 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.

• Borcu olmaması nedeniyle asıl işverenin yapılandırma müracaatında bulunmaması ancak yapılan denetimler sonucu alt işverenlerden birinin yapılandırma kapsama girecek borcunun 31/7/2018 tarihinden sonra tahakkuk etmesi durumunda alt işverenin ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar yapacağı yapılandırma müracaat talebinin, yazılı olarak talep etmesi halinde asıl işveren açısından da geçerli bir müracaat olarak kabul edilecektir.

• Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonu olan 31/8/2017 tarihinde kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunarak herhangi bir alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde, talep geçerli kabul edilecektir. Ancak alt işverenlerden birinin süresinde yaptığı yapılandırma talebi, yapılandırmaya süresinde başvurmayan diğer alt işverenler için geçerli kabul edilmeyecektir.

İ.P.C.NİN YAPILANDIRNMAYA DAHİL OLMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR ?

Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2018 tarihi dahil) tebliğ edilmiş olan idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

İ.P.C’LER İÇİN SAĞLANAN İNDİRİM NE KADARDIR.?

31/3/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.

Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ancak, 31/7/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunanlara 31/8/2018 tarihine kadar tebliğ edilmiş idari para cezalarının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde (peşin / taksitle) idari para cezası asıllarından kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilirken,

Son başvuru tarihine kadar (31/7/2018) yapılandırma başvurusu olmayan borçlular için, 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin olup Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması şartıyla idari para cezasının %50'si için ilk taksiti, tebliği takip eden aydan başlanılarak, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri durumunda bu Kanun hükümlerinden yararlandırılmaktadır.

Haftaya konulmuş bulunan hacizlerin kaldırılma şekillerini ele alacağım.

Haftaya görüşmek üzere,sosyal güvenlikle kalınız. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.