AV. GÜLÇİN KARABULUT
gkarabulutop@gmail.com

DİKKAT VERBİSE KAYIT SÜRESİ DOLUYOR!

27 Kasım 2021, Cumartesi

     

Mensubu olmaktan onur duyduğum Aydın Barosu'nun katkılarıyla, Avukat meslektaşlarıma yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulanması hakkında bir hafta evvel verimli bir eğitim gerçekleştirildi. Bu konuda daha önceden bilgi sahibi olsam da mevzuatın uygulanması hususundaki eksikliği görmüş oldum. Özellikle veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde karşılaşacakları idari para cezalarının yüksekliği bu kanunun ciddiyetini ortaya koymakta.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amaç ve kapsamı 6698 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddesinde ifade edilmiştir.

“Amaç; MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam; MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.” Şeklinde ifade edilmiştir.

Asıl önemli olan husus; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesine göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorunluluğunun olması. İşte burada başlıyor KVKK’nın önemi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile,

Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile de;

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar,

4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı ile de, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen (31.03.2021) süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Zira . VERBİS’e kayıt yaptırmamak TCK ve Kabahatler Kanununda ciddi bir ceza ve yaptırıma tabi. 6698 sayılı Kanunun “Suçlar ve Kabahatler” başlıklı 17. Ve 18. Maddelerinde ceza ve yaptırımlar hüküm altına alınmıştır.

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2021 yılı için 39.337 TL‘den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor.

Dolayısıyla; 6698 sayılı Kanuna göre tanımlanan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri elzem olup; bilgi gerektiren meşakkatli bu hususun, veri sorumlularınca uzman kişilerden destek alınarak takibinin yapılması gerektiğini belirtmek isterim.