Takip Et

Alkan Hakan TÜRE
Maden Mühendisi - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı [email protected]

Partilerin iş güvenliği seçim taahhütleri

6 Temmuz 2015, Pazartesi

     

Bu yazımda bir ay kadar önce yapılan seçimler için partilerin seçim bildirgelerinde, İş Güvenliği konularına ne kadar değindiklerini ve neler taahhüt ettiklerini aktarmak istiyorum. Yazım biraz uzun oldu ama tek tek partilerin iş güvenliği taahhütlerini bir yazıda toplamak, kurulacak olan hükümete her daim seçim taahhütlerini hatırlatmak adına bir kaynak yazısı olacaktır.

Oy fazlalığı sırasına göre birinci partiden başlayalım.

"AK PARTİ"

AK Parti 6331 sayılı İSG Kanunu çıkaran parti olduğundan bildirgesinde yapılanlar kısmında buna atıf yapıp bu konuda yapacaklarını ifade ediyor. Bildirgenin 7 yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği geçmektedir.

Sayfa 134: Çalışma Hayatı ; Çalışan kesimlerimizin iş sağlığı ve güvenliği, kendi başına bir değer olduğu gibi, verimli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısının da ön şartıdır.

Sayfa 135: Neler Yaptık; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu çıkardık.

Sayfa 135: İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler yaptık.

Sayfa 136-137: Neler Yapacağız; Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulmasını teşvik edeceğiz. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermelerini özendireceğiz. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş ve eğitim dünyası için gerekli olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe konulacak, yürürlükteki standartlar en geç 5 yılda bir güncellenecektir. Avrupa Birliği ve ILO standartlarında oluşturduğumuz İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının etkili bir şekilde uygulanması, hayati önemde gördüğümüz bu alanda tüm ilgili taraflarda zihniyet dönüşümünün sağlanması ve gerekli kapasitelerin geliştirilmesi konularına azami önem ve önceliği vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, kamuoyuyla paylaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planını kararlılıkla hayata geçireceğiz.

Sayfa 213: Enerji Güvenliği; Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasına yönelik olarak maden kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yaptığımız düzenlemeleri etkili bir şekilde uygulayacağız.

Sayfa 240: İnşaat, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik; İnşaat sektöründe işgücü niteliğini yükselteceğiz, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştireceğiz. Bu kapsamda, inşaat sektöründe yetki belgeli ara işgücü oranını yükseltecek, yetki belgeli yapı müteahhidi sayısını artıracağız. Ayrıca, şantiye şeflerinin faaliyetlerinin etkin denetimi için bilişim altyapısı geliştireceğiz.

Sayfa 242: Bağkur'lulara da iş kazası geliri alma imkânı getirdik”.

 

"CUMHURİYAT HALK PARTİSİ"

Sayfa: 77 İş Kazaları;

• İş kazalarında ölümü kader olarak algılayan anlayışa son vereceğiz.

• İş cinayetlerine neden olan çalışma koşullarını değiştireceğiz.

• Tersaneler, madenler ve inşaatlar başta olmak üzere, iş yerlerini ölüm tuzağı olmaktan çıkaracağız.

Sayfa: 77 Meslek Hastalıkları;

• İşçi sağlığını korumaya yönelik önlemleri etkinleştireceğiz.

• Koruyucu hekimliği öne çıkaracak, önlenemeyen hastalıkların tedavisini ücretsiz hale getireceğiz.

• Ticarileşme yerine kamu yararını gözetecek Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni kuracağız.

• Meslek hastalıklarını ILO standartlarına göre yeniden saptayacak, bu hastalıkların sektörel/bölgesel dağılımlarını belirleyeceğiz.

• Bu nesnel veriler ışığında, hastanelerde meslek hastalıkları tedavi kliniklerinin uzmanlaşmasını ve gerekirse yeni meslek hastalıkları hastaneleri kurulmasını sağlayacağız.

• Meslek hastalıklarına sebep olan etmenlerin ortadan kaldırılması için iş hukuku ve tıp alanını kapsayacak bir mücadele anlayışı ile hareket edeceğiz.

Sayfa 78: Etkin Denetim;

• İş yeri denetimlerini sıkı yaptırımlara bağlayacak, idari soruşturmaları bakan iznine tabi olmaktan çıkaracağız.

• Sendikalar, meslek odaları/birlikleri, üniversiteler ve ilgili bakanlık uzmanlarının katılımıyla, mesleki eğitimleri ve denetlemeleri gerçekleştirecek özerk kurumsal yapılar oluşturacağız.

• Ulusal, sektörel ve bölgesel programlarla, ülke çapında eğitim ve denetim seferberliği başlatacağız.

• İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına tam bir iş güvencesi sağlayacağız.

• Bu uzmanların işten çıkarılabilmesini, iş müfettişi ve sendika/işçi temsilcisinin onayına tabi kılacağız.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini sunan personelin ücretlerinin, işverenin dörtte üç ve devletin dörtte bir oranında katkı sağladığı ortak bir fondan karşılanmasını sağlayacağız.

Sayfa 78: Mevzuat;

• İşçi sağlığı ve işçi güvenliğine dair mevzuatı ilgili tarafların katılımıyla uluslararası ölçütlere ve ILO normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

• İşçilerin öznesi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve iş güvenliği modelini hayata geçireceğiz.

• Ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarında, kusurlu işverene özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar getireceğiz.

• Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olması konusunda, devletin de işverenle birlikte sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapacağız.

• Tehlikeli işler sınıfına giren meslekler ve unvanlar ile fiili hizmet zammından yararlanacak olan çalışanları, güncel bir şekilde belirleyecek sürekli bir kurul oluşturacağız.

Sayfa 79: Mesleki Eğitim;

• Mesleki eğitimi teşvik edecek ve işçilerin ortalama eğitim düzeyini yükselteceğiz.

• İş gücü piyasasının arz-talep dengelerini gözeterek etkili bir iş gücü ve eğitim planlaması gerçekleştireceğiz.

• Tüm illerimiz için ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik düzenli analizler yaparak iş gücü arz ve talep ihtiyaçlarını gösteren istihdam haritaları çıkaracağız.

• Mesleki eğitim okullarının coğrafi dağılımını bu haritalara göre belirleyeceğiz.

• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Sanayi Sitelerinde yatılı ve burslu meslek okulları kuracağız.

• Kur ile özel sektör iş birliği içerisinde vasıfsız isçilerin becerilerini artırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız.

• Program kapsamında, 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz.

• İşini kaybedenler ile genç ve kadın işsizlere yeni beceriler kazandıracak kısa süreli eğitim programları uygulayacağız.

Sayfa 79-80: Meslek İçi Eğitim;

• Çalışanların, üretim sürecinde eğitimine ve yeni beceriler edinmelerine yönelik aktif istihdam ve meslek içi eğitim politikaları geliştireceğiz.

• “Yeniden Beceri Kazandırma”, “Yaşam Boyu Öğrenme” ve “İşbasında Eğitim” gibi faaliyetlere yaygınlık ve etkinlik kazandıracağız.

• Meslek içi eğitimi başta riskli işlerde çalışanlar olmak üzere bütün çalışanlar için zorunlu hale getireceğiz.

• Yüksek Katma Değer Üreten Sektörlerle İş Birliği

• Yüksek vasıflı ve yüksek ücretli emek istihdam eden, yüksek teknolojiyi yoğun olarak kullanan üretim sektörlerini destekleyeceğiz.

• İmalat sanayinde faaliyet gösteren şirketleri, sosyal diyalog yoluyla mevcut meslek içi eğitim programlarıyla bütünleştirecek ve kurumsal • kapasitelerini artıracağız.

• OSB’lerde yatılı mesleki eğitim birimleri oluşturacak, OSB'leri mesleki eğitim kampüsleri haline getireceğiz.

Sayfa 64: “Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü iş güvenliğini gözetecek ve iş güvenliği denetimlerini eksiksiz yapacak şekilde çağdaş bir yapıya kavuşturacağız.”

Sayfa 112: Okullar, Öğrenciler İçin Güvenli Ortamlar Olacak

• Okul ve sosyal çevre güvenliğini sağlayacak, okullarda her türlü şiddetin önüne geçeceğiz.

• Okul kazalarının önlenmesi için, denetimden geçmemiş okulların öğretime açılmasına izin vermeyeceğiz.

• Öğrencileri okul kazalarına karşı sigortalayacağız.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ"

Sayfa 24: Hâkim ve cumhuriyet savcılarının örgütlü suçlar, haksız rekabet, döviz işlemleri, sigortacılık, kara para aklama, iş kazaları, sermaye piyasası suçları gibi bazı özel alanlarda uzmanlaşması sağlanacaktır.

Sayfa 48: Tüm finansal piyasaların daha sağlıklı ve istikrar içinde işlemesini ve dengeli ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamak üzere; bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık ve diğer mali sektörü kapsayacak Mali Piyasalar Üst Kurumu; haberleşme, iletişim, ulaştırma, enerji piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Sektörel Piyasalar Üst Kurumu; iş güvenliği, tarım, gıda ve ilaç piyasalarının düzenlenmesi amacıyla Halk Sağlığı Düzenleme ve Denetleme Üst Kurumu oluşturulacaktır. Kamu İhale ve Rekabet Kurumu ise yeniden yapılandırılacaktır.

Sayfa 87: Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasasının oluşturulması sağlanacaktır.

Sayfa 89: İş sağlığı ve güvenliğinin çağdaş normlarda sağlanması için her türlü teknik, hukuki ve idari tedbirlerin alınması sağlanacak ve denetimler etkinleştirilecektir.

Maden ocaklarının işletmesi çağın teknolojik gelişmelerinden yararlanarak yapılması sağlanacak ve işçi sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmeyecektir.

İş kazalarının altında yatan kayırma, denetimin etkin olmayışı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmamasına dönük işletmecilik zafiyetleri yapılacak yasal ve idari düzenlemeler ve etkili bir takip ve denetim ile engellenecektir.

 

"HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ"

Sayfa 4: İşçilerin ve emekçilerin işyerlerinde iş cinayetlerine karşı iş güvenliğini sağlama hakkıdır.

Sayfa 29: Sosyal güvenlik sigortası olmayan yurttaş kalmayacak. İşsiz, yaşlı, engelli, eşinden ayrılmış/kaybetmiş, yetim, öksüz, iş kazası geçirmiş, bakıma ve korunmaya muhtaç her yurttaş sosyal güvenlik sistemi dahilinde tanımlanacak ve gerekli sosyal destek, yardım ve koruyucu hizmetler sunulacak.

Sayfa 36: Mevsimlik tarım işçilerinin, örgütlenme özgürlüğü garanti altına alınacak, “aracılık” uygulamasına son verilecek, her türlü ayrımcılığa karşı önlem alınacak.

Sağlıksız, trafik kurallarına ve güvenliğe aykırı koşullarda işçi taşınmasına göz yumulmayacak.

Ulaşım, barınma, beslenme, temiz su, tuvalet, ücret, çalışma saatleri, iş güvenliği, sağlık, sosyal güvence, çocukların eğitimi gibi konular sözleşmelerle belirlenecek.

‘“Eşdeğer işe eşit ücret” uygulanması sağlanacak.

Göçmen işçilere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalara son verilecek.

Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınana kadar üretim durdurulacak. Güvenli üretim koşulları sağlanana kadar, ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Madenlerde kamu denetimi altında, çağdaş, güvenceli üretim koşulları sağlanacak.

Madencilik alanındaki yasa ve mevzuat sendikaların, odaların, üniversitelerin görüşleri alınarak yeniden düzenlenecek.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına son verilecek.

Sayfa 37-38: İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmadığı ülkeler sıralamasında Türkiye’yi Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü yapan kölece çalışma koşullarına son verilecek, sendikalar ve işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas denetleyicisi olmasının mekanizmaları kurulacak.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi oluşturulacak.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı anayasal bir hak olarak tanınacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Ceza Kanunu” başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuat yeniden düzenlenecek. Şu anda süren cezasızlık politikasına son verilecek.

İş cinayetlerine neden olan sorumluların cinayetten yargılanmaları sağlanacak.

Taşeron sisteminin varlığına son verinceye kadar, her hangi bir iş kazasında ana firmayı da sorumlu kılacak düzenlemeler yapılacak.

İnşaatlarda taşeron sisteminin varlığına son verinceye kadar, her hangi bir iş kazasında ana firmayı da sorumlu kılacak düzenlemeler yapılacak.

 

Şu anda mecliste olan partilerin seçim beyannamelerindeki iş güvenliğini içeren konuları yukarıya yazdım. Tek partili mi yoksa koalisyon hükümeti mi olacak sorularının yanında bir önceki yazımda İş Güvenliği yasamıza "Sahip Çıkılmalı" diyerek, biz iş güvenliği profesyonellerinin mevzuatın yerine getirilmesi hususunda elimizden geleni yaptığımızı, kurulacak olan hükümetin de İş Güvenliği mevzuatımıza sahip çıkarak yeterli denetim yapması gerektiğinden bahsetmiştim.

Şimdi de kurulacak hükümetin paydaşları olacak partilerin, seçim bildirgelerinde sundukları maddeleri unutmaması ve en kısa zamanda yerine getirmesi gerektiği düşüncesindeyim.

İş kazalarının hız kesmediği bu dönemde, kurulacak hükümetin ilk icraatlarından biri, "3 yıldır yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yapısındaki ve uygulamasındaki aksaklıklar"ı araştıracak bir komisyon kurması olmalıdır.

Kazasız bir hafta diliyorum.

 

"İŞ KAZASI HABERLERİ"

İş kazaları maalesef hızını kesmiyor. Her hafta ölüm ile sonuçlanan onlarca kaza haberlerde yerini alıyor.

 

"TEHLİKELİ ÇALIŞMA HABERİ"

15.06.2015 Aydın'ın en işlek caddelerinden Kıbrıs Caddesinde, Evden eve taşımacılık yapan bir firma, yük asansörü ile eşyanın yanında insan taşıyarak tehlikeli bir çalışma örneği sergiledi. Korkuluklarının açık olduğu görülen yük asansörü üzerinde insan aracılığı ile eşya taşınması, "Türkiye'de insan hayatı bu kadar mı değersiz?" dedirtti.

 

"KOMİK AMA GERÇEK" Yazarın Tüm Yazıları

1TEMMUZ TELAŞI

4 Temmuz 2016, Pazartesi

1 TEMMUZ'A DİKKAT

27 Haziran 2016, Pazartesi

Tarım işçileri ve kayıt dışılık

27 Temmuz 2015, Pazartesi

Partilerin iş güvenliği seçim taahhütleri

6 Temmuz 2015, Pazartesi

Sahip çıkılmalı

15 Haziran 2015, Pazartesi

İş güvenliği evde başlar

25 Mayıs 2015, Pazartesi

Yeni Torba Yasa

27 Nisan 2015, Pazartesi

"İş Sağlığı"

16 Mart 2015, Pazartesi

Neden yazıyorum?

9 Mart 2015, Pazartesi

Yeni Maden Kanunu

23 Şubat 2015, Pazartesi

Bina yıkımlarında asbest tehlikesi

16 Şubat 2015, Pazartesi

Securitex Euroasia 2015 Fuarı

2 Şubat 2015, Pazartesi

UYGULANAMAYAN MEVZUAT - 3

19 Ocak 2015, Pazartesi

UYGULANAMAYAN MEVZUAT - 2

12 Ocak 2015, Pazartesi

UYGULANAMAYAN MEVZUAT - 1

5 Ocak 2015, Pazartesi

“İş güvenliği maliyetinizi düşürür”

30 Aralık 2014, Salı

Bulvar binalarındaki çalışmalara dikkat

22 Aralık 2014, Pazartesi

Önce güvenlik kültürü

15 Aralık 2014, Pazartesi

4-5 Aralık Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

8 Aralık 2014, Pazartesi

ILO'nun 167 Sayılı Sözleşmesi Onaylandı

1 Aralık 2014, Pazartesi

Denizaltında Üretim

25 Kasım 2014, Salı

Bana Bir şey Olmaz !

17 Kasım 2014, Pazartesi

Aydın'da bir İş Güvenliği Derneği doğdu

10 Kasım 2014, Pazartesi

Soma, Ermenek ve Önlem Kültürü Eksikliği

3 Kasım 2014, Pazartesi

Risk analizi ocak söndürebilir!

27 Ekim 2014, Pazartesi

İzmir İSG Zirvesi

20 Ekim 2014, Pazartesi

Risk analizin nerede?

13 Ekim 2014, Pazartesi

6331

29 Eylül 2014, Pazartesi