T.C. AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1) ADRES: Sümer Mh., Sarımehmetkuyus Mevkii, 1940 ada, 2 parsel Nazilli/AYDIN

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Tam hisseli “Tarla”

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER: 1.220.000,00TL’dir.

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ: Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerden rayiç değerin %7,5 oranında (1.220.000TL x %7,5)= 91.500,00TL teminat tutarı alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı AATUHK’nun 10. maddesinin 1-4 bendinde sayılan teminatlar kabul edilecektir. Teminatların ihale gün ve saatinden önce Vergi Dairesi Başkanlığımız Vergi Dairesi Müdürlükleri veznesine yatırılarak alındının Başkanlığımız Tahsilat Müdürlüğü Servisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAATİ:

Yer: Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası

Birinci İhale tarih ve saati

21.12.2023

11:45-12:00

İkinci ihale tarih ve saati (Birinci ihalede satılamaması halinde)

28.12.2023

11:45-12:00

 

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi bu Başkanlığın ilan panosunda da görülebilir.

7) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i olan 915.000,00TL’sini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 28.12.2023 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

8) Malın ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (%10), İhale Damga Vergisi hesaplanarak ayrıca tahsil edilecektir. Tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş Emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                             Basın No: ILN01940597