Datça'da öğ­rencilere trafik ku­ral­la­rı an­la­tıl­dı

3 Aralık 2021, Cuma 17:11

     


Datça'da jan­dar­ma ekip­le­rin­ce, Kız­lan İlköğ­re­tim Okulu öğ­ren­cilerine tra­fik ku­ral­la­rı ve alınması gereken ted­bir­ler an­la­tıl­dı.

(FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN)

İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı 8'nci Mo­to­sik­let­li Tra­fik Ekip­le­ri, eği­tim­de öğ­ren­ci­le­re tra­fik ku­ral­la­rı, işa­ret lev­ha­la­rı­nın ta­nı­tı­mı yaya ge­çi­di ve ser­vis araç­la­rı­nın kul­la­nı­mı ko­nu­la­rın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lu­nul­du.

Ay­rı­ca salgına karşı alı­na­cak ted­bir­ler kap­sa­mın­da, sos­yal me­sa­fe­nin ko­run­ma­sı, maske kul­la­nı­mı ve hij­yen ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı hak­kın­da da bilgi pay­la­şı­ldı. (AA)  
Son Eklenen Haberler